పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/181

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇడ్డ_____ఇత 155 ఇత______ఇద

 • "కడు బ్రియ మెలర్ప గౌగిట, నిడుము కొని...." శుక. 1. 305.

ఇడ్డబొట్టు వలె

 • కదలకుండా.
 • పెట్టుకొన్నబొట్టు అని ఇం దాకా ఇడ్డబొట్టును అందరూ అంటున్నారు.
 • ఇ దింతేనా అని సందేహం. బొట్టులాగా అనడంకంటే మఱిం కేదైనా విశేషార్థ ముందేమో అనిపిస్తుంది.
 • ఆలోచింపవలసి ఉన్నది. ఇంకా తేల లేదు.
 • "ఇడ్డబొట్టువోలె నింటిలో నుండక." కుమా. 6. 16.

ఇత:పరము

 • ఇంతకంటె వేఱు.
 • "నీవే తప్ప నిత:పరం బెఱుగ." భాగ. 8. 90.

ఇత డెంత వాడు?

 • వీ డెంత?
 • "ఇంతింతవారల కీశ్వరావసర, మింత దుర్ఘట మన్న నిత డెంతవాడు."
 • పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 379.

ఇతని కితండె సాటి

 • ఇతనికి సమానుడు లేడు అనుట, అప్రతిమానుడు.
 • "ఇతనికితండె సాటి యగు నీతని కీతడె సాటి వచ్చు." పారి. 5. 29.

ఇతర మనక

 • ఏమీ అనక.
 • ఇం కేమీ అనక అన్నది వాడుకలో రూపము.
 • "ఏమి సేయుదు మని ధూర్తు నితర మనక, డెందమున సందియ మొకింత చెంద కపుడు." హంస. 2. 215.

ఇత రేతరమతి

 • అన్యోన్యబుద్ధి.
 • "ఇత రేతరమతి సంభా, వితలక్షణకలన మొంది." భార. శాంతి. 6. 454.

ఇతి కర్తవ్యతామూడుడు

 • ఏమి చేయుటకూ దిక్కు తోచనివాడు.

ఇతోధికంగా

 • ఇంతకంటే ఎక్కువగా. మంచి జరుగుతుం దన్న సందర్భంలోనే దీనిని ఉపయోగిస్తారు.
 • "ఈసారి సకాలంలో వానలు కురవడం వల్ల యితోధికంగా పంటలు పండవచ్చు నని రైతులు సంతోషిస్తున్నారు." వా.

ఇత్యాదులు

 • మొదలగునవి, వగైరా.
 • "ఉప్పూ, చింతపండూ, మిరపకాయలూ ఇత్యాదు లన్నీ ఆ అంగట్లోనే కొంటూ ఉంటాము." వా.

ఇదంతన మైన

 • ఆధునిక మైన, ఇప్పటి దనుట.

ఇదమిత్థ మను

 • నిర్ధరించి చెప్పు.
 • "ఇది గాక శమనకృత్యం, బిద మిత్థ మ్మనగ గూడదు." దశా. 2. 142.
 • "ఈవ్యాజ్యం ఎలా పరిణమిస్తుందో ఇదమిత్థ మని చెప్ప లేము." వా.