పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/176

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇగు____ఇగు 150 ఇగు____ఇగ్రు

 • "తగిలించుకొన్న పిమ్మట, నిగిలించుటె కాని కార్య మే మున్నది? శుక. 3. 78.
 • చూ. ఇకిలించు.

ఇగురబెట్టు

 • (అన్నము) ఉడకబెట్టు.
 • "అన్నం ఇగరబెట్టడం అన్నా రావాలి గదా అంత పెద్దపిల్లకు." వా.
 • 'ఇగుర' ఇగరగా వినవస్తుంది.

ఇగురవేయు

 • వండు.
 • "రాత్రికి నాలుగుగింజలు ఇగర వేస్తే పోతుంది. ఉన్న పచ్చడితో ఏదో యింత తింటాము." వా.

ఇగురుకూర

 • పొడికూర, వేంపుడు, తాళింపు.
 • తాళింపు వేసి వండినకూరను ఒక్కొక్క వేపూ, ఒక్కొక్క వర్గంవారూ పై పేళ్లలో ఏదో ఒకదానితో వ్యవహరిస్తారు. కూర చేర్చకనే ఇగురు అనీ అనడం కద్దు.

ఇగురుకొను

 • ఇగురొత్తు.
 • చూ. ఇగురొత్తు.

ఇగురువంటకము

 • సరెసురు పెట్టి అనగా అత్తెసరు పెట్టి వండిన అన్నము.
 • చూ. ఇగుర వేయు.

ఇగురొత్తు

 • కలుగు.
 • "మోద మిగురొత్త బాదాబ్జములకు మ్రొక్కి." రుక్మా. 1. 29.

ఇగుర్కొను

 • చూ. ఇగురుకొను.

ఇగో

 • ఇదిగో.
 • "వీడి గో గుఱ్ఱపుదొంగ వచ్చె." జైమి. 3. 114.
 • "ఇగో ఈ రెండు రూపాయలూ ఇప్పుడు తీసుకో. తర్వాత చూద్దాం." వా.

ఇగ్గులాడు

 • లాగు, పట్టుక వేలాడు, పెనగులాడు, పీకులాడు.
 • కొంచెం అసంతృప్తిని తెలుపుతూ అనేమాట. 'నన్ను పట్టుకొని యిగ్గు లాడితే యేమి లాభం ఉంది? ఇంక ఎవరి నైనా ధనవంతుల నాశ్రయించు' ఇలా రాయలసీమలో విరివిగా వినవస్తుంది.
 • "ఏదో దీన్ని పట్టుకొని ఇగ్గులాడు తున్నాను. ఏ మవుతుందో ఏమో." వా.
 • "ఏదో వాణ్ణి నేను పట్టుకొని ఇగ్గులాడడం తప్పితే వాడికి ఏ మైనా నాపైన ఉందా?" వా.

ఇగ్రుచు

 • ఇగురొత్తు.
 • "ఇగ్రుచుకోర్కుల దనడెంద మివతళింప." కవిక. 3. 222.
 • శివరాత్రి. 2. 39.
 • చూ. ఇగురొత్తు.