పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/175

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇక్క____ఇక్కు 149 ఇక్కు____ఇగి

ఇక్కడ పుల్ల అక్కడ పెట్టడు

 • ఏమాత్రం వంగి పని చెయ్యడు అనుట.
 • స్త్రీలింగంలోనూ ఇదే 'పెట్టదు' అని ఉంటుంది.
 • "వాడు ఇక్కడ పుల్ల అక్కడ పెట్టడు. మరీ వేళకు అన్నీ కావాలి." వా.
 • చూ. అక్కడ పుల్ల ఇక్కడ పెట్టదు.

ఇక్క డున్నట్టుగా

 • వెంటనే.
 • కొత్త. 51.
 • "ఇక్కడున్నట్టుగా రావాలి." వా.

ఇక్కన్ను

 • రెండుకన్నులు.
 • "ఇక్కంటితో నొక్క యింతి యే తెంచె." బస. 3. 18 పు.

ఇక్కపట్టు

 • ఉనికిపట్టు.
 • "క్రొక్కాఱు మెఱుగుల యిక్క ప ట్టిది." కుమా. 3. 18.

ఇక్కలువడు

 • కదలిపోవు.
 • "ఒండొంటిం దా కురభసంబున నిక్కలువడ గ్రుక్కుం ద్రొక్కుచు మెండు చెడి బెండువడి." భాగ. 8. 55.

ఇక్కిలి దక్కి

 • విరివి యై, లా వెక్కి.
 • "ఇక్కిలి దక్కి నిక్కి మెఱు గెక్కి.... తగునీచనుదోయి." మల్హ. 3. 101.

ఇక్కుపాటు

 • కష్టము, ఇక్కట్టు.
 • "నీ కిట్టి యిక్కుపాటు గల్గెనే తండ్రి యనుచు." రంగ. రా. సుందరా. 436.

ఇక్కువ లంటు

 • కళ లంటు.
 • "ఇక్కువ లంట.." నీలా. 3. 94.

ఇక్ష్వాకులనాటిది

 • చాలా ప్రాచీనము ; తాతల నాటిది.
 • వ్యంగ్యంగా కూడా ఇదిచాలా పాతపడింది అనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు.
 • ఇక్ష్వాకులు మనకు చాలా ప్రాచీనపాలకులు. అందుపై వచ్చినది.
 • "బోటి యద్ది యిక్ష్వాకులనాటి దౌర." పాణి. 2. 104.
 • "ఆ సిద్ధాంతం ఇక్ష్వాకులనాటిది. ఇప్పుడేమి పనికి వస్తుంది? వా.
 • "అదంతా యిక్ష్వాకులనాటి మాట లే. ఇప్పటి సంగతి చెప్పు." వా.

ఇగిరించు

 • 1. చిగుర్చు.
 • "...వీణాదండము చిగిరించె నా." రాజ. చ. 1. 4.
 • 2. ఎఱ్ఱబడు.
 • "అనుమ డలిగి మొగ మిగిరింపన్." యయాతి. 3. 25.
 • 3. ఇంకించు.
 • "పయోధినాథజీవన మిగిరించి." పద్మ. 7. 39.

ఇగిలించు

 • పం డ్లిగిలించు.