పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇంద్రు____ఇక 148 ఇక____ఇక్క

 • "కాస్త పలకరిస్తే ఇంద్రుడు చంద్రుడు అనడం వానికళ." వా.

ఇంద్రుడు చంద్రుడు దేవేంద్రుడు అను

 • పొగడు.
 • "ఎవడు పై నుంటే వానిని ఇంద్రుడు చంద్రుడు దేవేంద్రుడు అనడం వాడి కలవాటు." వా.

ఇం పారగ

 • బాగుగా.
 • "ఈ సువ్రతం బవశ్యము ముద మింపారగ జరుపుడు." రుక్మాం. 1. 110.

ఇంపిత మగు

 • హిత వగు.
 • "నాకు వంకాయలు వంటి కింపితం కావు."
 • "ఆ యి ల్లెంతో కంటి కింపితంగా ఉంది." వా.

ఇం పెసలారు

 • ఒప్పు.

ఇంపొందు

 • సంతోషించు.
 • "తెల్లం బౌను నిం పొందగన్." భాస్క. రా. యు. 401.

ఇకఇకలు పకపకలు

 • నవ్వుతూ తుళ్లుతూ ఉండుటనే నిరసనభావంతో అంటారు.
 • "వాడూ అదీ ఆ గదిలో చేరుకొని ఒకే యికయికలు, పకపకలు." వా.

ఇక చాలు

 • కట్టిపెట్టు, చాలించు.
 • "ఇక చాలు, ఊరుకో." వా.

ఇక చెప్ప నేల?

 • చెప్పవలసిన అవసరం లేకనే తెలుస్తున్న దనుట.
 • "చల మరిగాడ్పులం గలుగు చల్లదనం లిక జెప్ప నేటికిన్." విప్ర. 2. 66.
 • "వాడి సంగ తిక చెప్పాలా? దేవాంతకుడు." వా.

ఇకమీద

 • ఇప్పటినుండీ.
 • "ఈ రోజు క్షమించాను. ఇకమీద పది గంటలకు సరిగ్గా రావాలి." వా.

ఇకిలించు

 • పండ్లికిలించు.
 • కావ్యాల్లో ఇగిలించుగా నున్నా వాడుకలో ఇకిలించు అనే వినిపిస్తుంది.
 • "తగిలించుకొన్న పిమ్మట, నిగిలించుటె కాని కార్య మే మున్నది?" శుక. 3. 78.
 • "ఎదురుగా ఇకిలించడం వెనుక తిట్టడం వాని అలవాటు." వా.
 • చూ. ఇగిలించు.

ఇక్కట్టు

 • ఇబ్బంది, ఇఱుకు.
 • "ఎందు జనగ రాని యిక్కట్టు ప్రాప్తించె." కృష్ణ. 3. 43.
 • "ఇక్కట్టు త్రోవల నెదు రైన." దశా. 8. 214.

ఇక్కడక్కడ వడు

 • చెల్లాచెద రగు, నిలువరము లేక బాధపడు.
 • "అదరి మొన లిక్కడక్కడ వడి." నిర్వ. 6. 121.