పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/177

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇచ్చ_____ఇచ్చ 151 ఇచ్చ_____ఇచ్చి

ఇచ్చక బుచ్చకములు

 • అచ్చిక బుచ్చికలు. జం.
 • నలచ. 6. 162.

ఇచ్చక మాడు

 • ముఖప్రీతి మాటలాడు, ముఖ స్తుతు చేయు.

ఇచ్చకలమారి

 • ముఖస్తుతి చేయువాడు.
 • "వాడు వట్టి ఇచ్చకాలమారి. వాడి మాటలు నమ్మవద్దు." వా.

ఇచ్చకులు

 • ఇచ్చకాలు మాట్లాడువారు.
 • "అప్పు డిచ్చకు లగుకుబ్రాహ్మణులు గొందఱు." ఆము. 4. 46.

ఇచ్చకు వచ్చినట్లు మాట్లాడు

 • ఇష్టము వచ్చినట్లు మాటలాడు అనగా నిందించు, తూలనాడు.
 • "ఇత్తఱి రేగి రేగి తన యిచ్చకు వచ్చిన వెల్ల నాడెడిన్." కా. మా. 3. 44.

ఇచ్చగించు

 • ఇష్టపడు, కోరు.

ఇచ్చగొను

 • కోరు.

ఇచ్చగోరు

 • కోరు, ఇష్టపడు.
 • "కేవల తా సుఖ మిచ్చ గోరుచున్." భీమ. 4. 7.

ఇచ్చమానికము

 • చింతామణి.
 • "ఇచ్చమానిక మేయూరిరచ్చఱాయి." చంద్ర. 2.66.

ఇచ్చ మెచ్చు

 • 1. ప్రియపడు, మెచ్చుకొను.
 • "ఆత్మ చిత్తముం దోచిన చందముం దెలియ దోచిన నచ్చర లిచ్చ మెచ్చరే." ఉ. హరి. 1. 163.
 • 2. సంతోషించు.
 • "సకలసైన్య మిరుగడల గొల్వ దన పురీవరము జేరె, నేలికయు దల్లిదండ్రులు నిచ్చ మెచ్చ." శుక. 1. 429.

ఇచ్చసలుపు

 • కోర్కె తీర్చు.
 • "నా యిచ్చ సలుపు మోజియ్య." పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 477.

ఇచ్చికబుచ్చిక సేయు

 • విజయ. 3. 30.
 • చూ. అచ్చికబుచ్చిక సేయు.

ఇచ్చిపుచ్చుకొను

 • 1. పరస్పరం వియ్య మందు.
 • "మాకూ వాళ్లకూ యిచ్చిపుచ్చుకోవడాలు తరతరాలుగా వస్తున్నవి." వా.
 • 2. పరస్పరం సహాయము చేసుకొను.
 • "ఇరుగూపొరుగూ వా ళ్లన్నతర్వాత యిచ్చి పుచ్చు కోవడా లంటూ ఉంటేనే." వా.
 • "వాళ్లకూ మాకూ ఇచ్చిపుచ్చుకొనడాలు ఉన్నాయి." వా.
 • 3. లావాదేవీలు.
 • "ఆ షాహుకారు దగ్గర యిచ్చి పుచ్చుకోవడం మా నాన్నకాలంనుంచీ అలవాటు." వా.

ఇచ్చిపుచ్చుకోలు

 • చూ. ఇచ్చిపుచ్చుకొను.