పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/173

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇందు______ఇందు 147 ఇంద్ర_____ఇంద్రు

ఇందు మోసము కలదే

 • ఇందులో అన్యథాత్వం ఏమీ లేదు.
 • "మీ జనకుడు దొడగిన జాలును, మునుముట్టన వత్తు మిందు మోసము గలదే." ఉ. హరి. 4. 40.

ఇందు ర మ్మనుటయు నిల్లు సేకొనెదవు

 • రమ్మంటే వచ్చి పీఠం వేస్తా నంటావు.
 • ఇలాంటి పలుకుబడులు చాలా ఉన్నవి. వీనిభావార్థం కొంచెం అవకాశం ఇవ్వగా దానిని పరిపూర్తిగా ఆక్రమించు కొందు రనుట.
 • "అవ్విక చపంకజలోచన పాంథ యిందు ర, మ్మనుటయు నిల్లు సేకొనెద వద్దిర మత్పతి వచ్చువేళ." శుక. 3. 196.

ఇందు ర మ్మన్న నిల్లెల్ల గైకొనినట్లు

 • ఆశ్రయ మివ్వగా అంతా అపహరించినట్లు.
 • "కామినీమార! వాడు నిక్కముగ జేసె, నిందు రమ్మన్న చోట ని ల్లెల్లగొనుట." కువల. 2. 23.

ఇందుల

 • 1. ఇందలి.
 • "ఇందుల తాత్పర్యము." భార. శాంతి. 5. 17.
 • 2. ఇక్కడికి.
 • "ఎందుండి వచ్చి తిందులకు." భార. ఆది. 4. 23.
 • 3. దీనికి.
 • "ఇందులకు బొందుపడు ప్రత్యుత్తరంబుల." ఆము. 6. 36.
 • 4. వీనిలో.
 • "నీకు నెద్ది ప్రియ మిందులలో." జైమి. 5. 133.

ఇంద్రకోశము

 • మంచె.

ఇంద్రగోపం

 • ఆరుద్రపురుగు.

ఇంద్రచాపము

 • ఇంద్రధనుస్సు.
 • "ఇంద్రచాపంబు వొడిచె." హర. 2. 18.

ఇంద్రజాలము

 • మాయ.
 • "ఇంద్రజాల మీ దేహ సుఖంబు." కవిరా. 1.32.

ఇంద్రపదవి

 • గొప్పది, ప్రాప్యము.
 • "తెగువయె యింద్రపదవి యన, దగు బుద్ధి జనింప బోలు దరుణీ! నీకున్." హంస. 1. 126.

ఇంద్రభోగము

 • గొప్పవైభవము.
 • "ఉర్వీపతి కింద్రభోగ మటు వేడ్క నొనర్ప ముఖాబ్జముం గడున్." కళా. 7. 157.

ఇంద్రుడు చంద్రుడు అను

 • పొగడు.
 • "తా రెవ్వేఇ నొల్ల కొక్క టయి యింద్రుడు చంద్రు డటండ్రు." ఆము. 5. 56.