పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/172

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇంతె_____ఇంద 146 ఇంద______ఇందు

 • "ఇంతింతవారల కీశ్వరావసర, మింత దుర్ఘట మన్న నితం దెంతవాడు."
 • పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 379.

ఇం తెందుకు

 • ఇది అంతా దేనికి?
 • సారాంశం చెబుతాను అను పట్ల ఉపయోగించేపలుకుబడి.
 • "ఇం తెందుకు? నే రాలేను. రాను." వా.

ఇంతేసి

 • ఇంత పెద్ద వైన అనుట.
 • "ఇంతేసి బలు మ్రాకు లెవ్వడు వేయించె." శృం. సా. 2. 97.
 • "వాళ్ళింటి పెండ్లిలో ఇం తేసి లడ్లు వేశారు." వా.
 • చూ. ఇంతలేసి.

ఇంద

 • "రా యింద కో తమ్మరతి నొల్ల వేని." పండితా 297.
 • "కరముల్ సాచిత మింద యింద మని." సారంగ. 1. 50.
 • "యిందమనుచునిచ్చె."రామా. 6. 198.
 • "ఇంద, ఇది తీసుకో." వా.
 • చూ. ఇందము.

ఇంద కో

 • ఇంద, తీసుకో.
 • "రా యింద కో తమ్మరతి నొల్ల వేని." పండితా. 297.

ఇందడవు

 • ఇంత సేపు.
 • "ఇందడవు నెందుల నుండితి." మల్హ. 2. 72.

ఇందనుక

 • ఇంతదాకా, ఇప్పటివరకూ.
 • "ఇందనుక బాదులు ద్రవ్వియు." విప్ర. 3. 84.

ఇందము

 • ఇదిగో తీసికొనుము.
 • "బొమ్మ పొత్తిక లడిగితి కొమ్మ యింద, మనుచు నిచ్చె." భార. విరా. 5. 30.
 • "కరముల్ సాచి తమిం చ యిందమని." సారంగ. 1. 50.

ఇందాక

 • ఇంతవరకు, ఇంతకుమునుపు.
 • "ఇందాక విశ్రమించితిమి." భార. శల్య. 2. 66.
 • "ఇందాక నే వెళ్లాను." వా.
 • "ఇందాక వెళితే వాడు లేడు." వా.

ఇందు

 • హిత వగు, రుచించు.
 • "కుక్కకు నాజ్య మిందునే." వేంక. పంచ. 2. 247.
 • "ఇందని యాముచే." యయాతి. 4. 155.
 • "జిహ్వకున్ వంటక మిందునే." కాశీ. 1. 108.
 • "నాకు పొద్దున్నే కాఫీ తాగితే యిందదు." వా.
 • "వాడికి అన్నం యిందడం లేదు." వా.

ఇందునా అందునా

 • ఇహపరములలో.
 • "వాడు ఇందునా అందునా చెడ్డాడు." వా.

ఇందుప్పు

 • సైంధవలవణము.
 • నేటికీ ఆయుర్వేద వైద్యులు ఇందుప్పు అనే అంటారు.