పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇంటి______ఇంటి 139 ఇంటి_______ఇంటి

 • "ఆ వాడు పుట్టుశాస్తుర్లే కాని పెట్టు శాస్తుర్లు కా దంటారు. వాణ్ణి శాస్తుర్లనడం ఇంటిపేరు కస్తూరివారు అన్నట్లే." వా.

ఇంటిపైకి తెచ్చుకొను

 • ఎక్కడిదానినో తా నై తన మీదకే తెచ్చుకొను.
 • "మింటిపయి నుంటగా దని యింటిపైకి దెచ్చుకొంటి నటంచు బెన్ ఱిచ్చ వెడలు." ఆము. 5. 146.

ఇంటిబంటు

 • సేవకుడు.
 • "దర్పకు నేలదె యింటిబంటుగన్." శకుం. 2. 91.

ఇంటిబల్లియు చౌక సేయు

 • ప్రతివారికీ చులకన యగు

            "ఇల్లీల నుండ నింటం, బల్లియు నను
             జౌక సేయు పలుకులు విన రే, యెల్లెడ
             లోకములో మగ, డొల్లని యాసతిని
             మారి యొల్ల దనంగన్." శుక. 2. 64 పే.

ఇంటిబిడ

 • దాసి.
 • వేంకటేశాంధ్రము.

ఇంటిమగడు

 • భర్త.
 • "ఇంటిమగని జూచి యిల్లాలుదు:ఖించి, వెంట విటుని దగిలి వెతల బడును." వేమన.

ఇంటియతడు

 • మగడు.
 • "మా యింటియతని కాస పుట్టింప." శుక. 2. 111.
 • చూ. ఇంటాతడు ; ఇంటాయన.

ఇంటియాతడు

 • మగడు. ఇంటాయన అని నేడు వినిపిస్తుంది.
 • "కాంతకు మానరక్షకు డింటియాతండు." శృంగా. శకుం. 4. 82.
 • "మాయింటాయన ఊళ్లో లేరు." వా.
 • చూ. ఇంటాతడు ; ఇంటాయన.

ఇంటియాలు

 • ఇల్లాలు.
 • "ఇంటియాలి విడిచి యిల జారకాంతల వెంట దిరుగువాడు వెఱ్ఱివాడు." వేమన.

ఇంటి యెనుబోతునకంటె మదంబు హెచ్చు

 • బాగుగా క్రొవ్వి యుండు ఎనుబోతు (దున్న) ను పనీపాటా లేక పనికి రాక కొవ్వెక్కి ఉన్నవారితో పోల్చడం పరిపాటి.
 • ఇంటి యెనుబోతు తిండి తిని మరింత బలిసి ఉంటుంది.
 • "ఒకానొక, టైన గర్భముం బొదలని దౌట యింటి యెనుబోతునకంటె మదంబు హెచ్చి." హంస. 5. 24.
 • "వాడు దున్న పోతులాగా ఉన్నాడు." వా.

ఇంటివాడు

 • కులస్థుడు, వంశీకుడు.
 • వాడుకలో - మీరు ఏయిళ్ల వాళ్లు నాయనా! అనగా ఏ కులస్థులు అనే అర్థంలోనే