పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఆర్వే______ఆఱ 128 ఆఱ_____ఆల

ఆర్వేరము

 • చూ. ఆరివేరము.

ఆఱగలదీపము మండినట్లు

 • ఆరిపోయేముందు దీపం విపరీతంగా వెలుగుతుం దని అంటారు. దానిపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • చావు తెలివి వంటిది.
 • "ఆఱంగలదీపము ట్లతడు మండుం గాక." భార. కర్ణ. 3. 49.

ఆఱడిచావు

 • దుర్మరణం, చెడు పేరుతో చావు.
 • "కుసుమాయుధు నాఱడిచావు చూచి." కుమా. 5. 80

ఆఱడి తెచ్చు

 • నింద తెచ్చు.
 • "అనఘుని ధర్మపత్నికి నహల్యకు నాఱడి దే దలంచి." విప్ర. 3. 48.

ఆఱడిపడు

 • అల్లరిపడు.
 • చూ. ఆఱడిపుచ్చు.

ఆఱడిపుచ్చు

 • 1. వ్యర్థపఱుచు.
 • 2. బాధించు.
 • "ఆఱడి చేసి నా తగుల మాఱడిపుచ్చంగ నేల బేల!" విరా. 2. 253.
 • "న న్నిటు గానపాలు చేసి యాఱడి పుచ్చితి." నిర్వ. 9. 88.

ఆఱడి పెట్టు

 • అల్లరిపెట్టు, బాధ పెట్టు, వ్యర్థము చేయు.
 • "నామనసు మోహము కాఱడి వెట్టి నీవు న న్నొల్లక వీడ నాడెదవు." వి. పు. 2. 233.

ఆఱడిపోవు

 • వ్యర్థమగు.
 • లక్షణయా చచ్చు, పాడగు, భగ్న మగు అనే అర్థాలలో ఇది ప్రయుక్త మవుతూ వుంటుంది.
 • "అనవుడు గృష్ణు డిట్టులను నాఱడి వోయె బ్రయత్న మెల్ల." భార. అశ్వ. 3. 59.
 • "హా! పుత్రవర్గ మిటు లాఱడి వోవ." భార. స్త్రీ. 1. 10.

ఆఱు నూఱైనా నూఱు ఆఱైనా

 • ఏది యేమైనా అనుట.
 • రూ. ఆరుమూడైనా మూడు ఆరైనా.

ఆఱు మూ డగు

 • చెడిపోవు.
 • "ఆపని అంతా ఆరుమూడు అయి పోయింది." వా.

ఆలగోడు బాలగో డగు

 • కరుణాక్రందనపూరిత మగు. ఆవులగోదు, బాలలగోడు - ఆవులూ, పిల్లలూ అతికరుణంగా విలపిస్తారు కడా!
 • "అతగాడు పోయేసరికి వాళ్ల యిల్లంతా ఆలగోడూ బాలగోడూ అయిపోయింది." వా.

ఆలగోడు బాలగోడుగా ఉండు

 • అతిశోచనీయస్థితిలో ఉండు.
 • "పాపం! వాళ్లింట్లో నిన్న రాత్రే