పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అఱ____అఱ 88 అఱ____అఱ

నయ్యెడు.......అరుగు మఱకాలు తడి గాకుండ." భోజ. 3. 23. అఱకాళ్ళకు నఱచేతు లొగ్గు

 • ఎక్కువగా ఆదరించు.
 • "చెమరు నెత్తురు న వు బంధుసమితి గరముంబ్రీతి నఱకాళులకు నఱచేతు లొగ్గనునికి యెక్కడ...."
 • నిర్వ. రామా. 5. 104.

అఱకొఱగా

 • అసంపూర్ణంగా.
 • రుద్రమ. 91.
 • "ఏం చేసినా అఱకొఱగా చేయడం నా కిష్టం లేదు." వా.

అఱగాల గన్ను వచ్చినట్లు

 • చీకటిలో కూడ చక్కగా వెళ్లి గమ్యస్థానమున చేరుటకు కాలిలోనే కళ్ళుండ వలె గదా. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.

"చెదర కఱగాల గన్ను వచ్చినవిధాన
నాథసం కేతముల కేగు నడికిరేలు
కాయసంభవబాధాసహాయ యగుచు
స్వైరిణీకోటి నిర్భయస్వైరధాటి."
                  పాండు. 4. 28.

అఱగాలు

 • సంపూర్ణముగా కాలు, భస్మ సాత్కారమగు.

"కనికోపించెనొ గానక. మును కోపిం
చెనొ మహోగ్రముగ నుగ్రుడు సూ,
చిన గాలెనొ చూడక యట మును
గాలెనొ నాగ నిమిషమున నఱగాలెన్."
             కుమా. 5. 51.

అఱగొండెతనము

 • దుర్మార్గము.

అఱగొడ్డెతనము

 • మూఢత్వము, దుష్టత్వము.

"అద్ది రా భక్తుని యఱగొడ్డెతనము, విద్దె
లాడుట గాక విందుమే తొల్లి, విపరీత
మందఱు విన బలికింతు, ద్రిపురారి నను
టెల్ల..."
                బస. 5. 127

 • చూ. అఱగొండెతనము.

అఱగొడ్డెము

 • చూ.అఱగొండెతనము.

అఱగొఱ లెఱుగకుండు

 • అఱమఱలు లేకుండు.

"తానుం బతియున్, మనమున నఱగొఱ
లెఱుగక యనితరసులభైకసుఖము
లందుదు రనుచున్."
     పారి. 4. 62.

అఱచేత గనందగు

 • స్పష్టముగా తెలిసికొన దగు. అఱచేతివలె స్పష్టముగా చూడ నగు.
 • అఱచేతిని స్పష్టముగా చూడ వచ్చును కదా!
 • "లక్ష్మీవిభు దివ్యలీల లఱచేత గనం దగు దీన దీనుగన్." పాండు. 2. 169.

అఱచేత నావహిల్లు

 • అందుబాటులోనికి వచ్చు.
 • "అఖిలసిద్ధులు నఱచేత నావహిల్లు."
 • భార. శాంతి. 3. 415.

అఱచేత నిమ్మపండువలె

 • సుఖముగా, హాయిగా.

"ఖరభానుప్రియనూను డిప్పుడు నినుం
గారించునే కా విభుం, డఱచే లోపలి
నిమ్మపంటివలె నత్యాసక్తి మన్నింప
సౌ, ఖ్యరసైకస్థితి నుండి....'
         సారం. 2. 111.