పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అయ్య_____అయ్య 81 అయ్య_____అర

 • కొంటూ అయ్యవార్లు బయలు దేరడం. గృహస్థు లేవో కొన్ని గింజలో, బహుమతులో యివ్వడం పరిపాటి. ఆ పాటలలోని భాగమే యిది. 'అయ్యవారికి చాలు అయిదు వరహాలు, పిల్ల వాండ్రకు చాలు పప్పు బెల్లాలు' గొప్ప ఆశలకు పోవడం లేదు. అనే సందర్భంలో ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "నే నేం మేడ లిమ్మంటానా? మిద్దె లిమ్మంటానా? ఏదో ఇంత మిగులో సగులో పడేస్తే చాలు. అయ్యవారికి చాలు అయిదువరహాలు." వా.

అయ్యవారిని చేయబోతే కోతి పిల్ల యింది.

 • ఒకటి చేయబోతే దానికి వ్యతిరేక మయింది. పని వికటించింది అనుపట్ల ఉపయోగించేపలుకుబడి.

అయ్యవారిని చేయబోయి కోతిని చేసినట్లు

 • మంచి చేయ బోగా చెడు అగుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.

అయ్యవార్లంగారి నట్టిల్లు

 • శూన్య మనుట.
 • అయ్యవార్లంగారు డబ్బు లేని వాడు కనుక అతడి నట్టిల్లు శూన్యంగా ఉంటుంది.
 • "అయ్యవార్లంగారి నట్టిల్లువలె మీ యలికము లిట్లు వట్టి వై యున్న వేమి?"
 • సాక్షి. 91 పు.

అయ్యసాము ఇంటిలోనే

 • అసమర్థునిపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి. వాని పరాక్రమం ఇంటిలోనే కాని బయట కాదనుట.
 • సింహా. నార. 74.

అరకూళ్లు మెక్కు

 • కన్నకూళ్లు తిను.
 • "అక్కవాడల నరకూళ్లు మెక్కి మీద వీని శేఖర మొక తులార్త్వజ్యముకొని."
 • ఆము. 7. 5.

అరగంట గనుగొను

 • ఓరగా చూచు, కనులర మోడ్చి చూచు.
 • "అరగంటం గనుగొంట మందగతి బూర్ణాహంకృతిం బ్రార్థనాకర భుక్తిస్థితి..."
 • కా. మా. 1. 25.

అరగన్ను

 • మ్రాగన్ను.
 • "వాడు అరగన్ను పెట్టి నిద్ర పోతున్నాడు." వా.

అరగలిగొను

 • సంకోచించు.
 • "అరగలిగొన కిత్తు రల్ల భక్తులును." బస. 3. 56.

అరగూడు

 • గోడలో కట్టిన గూడు. దీనికి