పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


అర____అర 82 అర____అర

మూత ఉండదు. ఇందులో దీపం పెడతారు.

 • "సాయంత్రం అయింది. అరగూట్లో దీపం పెట్టవే." వా.

అరచేతిది

 • అందుబాటులోనిది.
 • "శ్రీవైకుంఠుని దాసుల మట యర చేతిది మోక్షము మా కిది వో."
 • తాళ్ల. సం. 9. 83.

అరచేతి మాణిక్యము

 • అందుబాటులో నున్న అమూల్యవస్తువు.
 • కరతలామలకము వంటిది.
 • "సమధిక బ్రహ్మవిజ్ఞానసంపద నీకు నరచేతిమాణిక్య మనఘచరిత." రాధా. 1. 54.

అరచేతిలో వై కుంఠము చూపు అరచేతిలో స్వర్గం చూపు.

 • చూ. అరచేతిలో స్వర్గం చూపు.

అరచేతిలో స్వర్గం చూపు

 • మాయ చేయు, మోసము చేయు, మాటలతోనే సంతృప్తిపఱచు.
 • "వాడు అరచేతిలో స్వర్గం చూపిస్తాడు." వా.
 • చూ. అరచేతిలో వైకుంఠము చూపు.

అరటిపండు ఒలిచి చేతిలో పెట్టినట్లు

 • అతిసులభముగా, బాగా తెలిసేటట్లు.
 • "పలుక దలంప దవ్వు లగు భారతరామ కథార్థముల్ విభాసిలగ నరంటిపండొలిచి చేతికి నిచ్చినరీతి..."
 • కళా. 1. 6.
 • "ఆయన ఏ పుస్తకం పాఠం చెప్పినా అరటిపండు ఒలిచి చేతిలో పెట్టినట్లు చెబుతారు." వా.

అరటి పండ్ల వేయు

 • అవమానించు.
 • "మును చెప్పినకథ ఱేపట వినిపించిన నరటిపండ్ల వేయుము చెలియా!"
 • శుక. 3 ఆ. 596 ప.

అరణ మిచ్చు

 • ఆడపడుచులను అత్తవారింటికి పంపేటప్పుడు అమూల్యవస్తువులను దాసదాసీలను ఇచ్చు.
 • యామున. 4. 232.

అరణ్యచంద్రిక

 • అడవి గాచినవెన్నెల.
 • చూ. అడవి గాచినవెన్నెల.

అరణ్యరోదనం

 • వ్యర్థము.

"తేరు హుటాహుటిం గదిమి దృష్టి
కగోచర మై యయోధ్యకుం, జేరి నరణ్య
రోదనము జేయుచు నమ్మిథిలేశుపుత్రి
మూ,ర్ఛారభసంబునన్ ధరణి వ్రాలె."
                         జైమి. 6. 77.
                         భోజ. 5. 56.

 • "నీ అరణ్యరోదనం వినేనాథు డెవడున్నాడు?" వా.
 • "నువ్వు ప్రభుత్వాన్ని ఎంత విమర్శిస్తే నేం? ఏం చేస్తే నేం? అంతా అరణ్య రోదనం." వా.

అరదండాలు

 • బేడీలు.