పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


________________

63

తత్త్వజిజ్ఞాసాధికరణం

ప్రభుడవు. నీకు ప్రభువు లేడు. నీవు ఒక్కడవి అన్ని రూపాలను పొందుతున్నావు.

7. సప్త సామాలు కీర్తించేది నిన్ను. సప్తసముద్రాలు నీకు

శయనం, సప్తజిహ్వుడు నీకు ముఖం. సప్త లోకాలకు

నీవు సంశ్రయం.

8. నాలుగు పురుషార్థాలనిచ్చేజ్ఞానం, నాలుగు యుగాలుగా

వున్న కాలం, నాలుగువర్గాలతో వున్న లోకం, ఇవన్నీ

నాలుగు ముఖాలుగలనీనుండే కలుగుతున్నవి.

9. హృదయంలో జ్యోతిర్మయమై వుండే నిన్ను అభ్యాస

నిగృహీతమైన మనస్సుతో యోగులు ముక్తి కోరకు

ధ్యానిస్తారు.

10. పుట్టుకలేనివాడవై పుట్టుతూ క్రియారహితుడవై శత్రుల

| సంహరిస్తూ నిద్రలో జాగరూకుడవై వుండే నీయథాస్థితి

యెవడికి తెలుస్తుంది.

11. శబ్దాది విషయాలను అనుభవించడానికి, దుస్తరతపస్సు

తపించడానికి, ప్రజలను రక్షించడానికి, ఉదాసీనంగా

వుండడానికి నీవు సమర్థుడవు.

12. గంగాప్రవాహాలు యెన్ని విధాల చీలినా చివరకు అర్థవంలో

కలిసేరీతి సిద్ది హేతువులైన మార్గాలు బహుధాభిన్నాలైనా

నీలోనే పడుతున్నవి.

13. నీయందు అవేశితచిత్తులై కర్మలను నీకు సమర్పిస్తూ

కోరికలు వదలిన యోగులముక్తికి నీవు గతివి.