పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


64

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

14.భూమ్యాదిభూతాలవల్ల నీమహిమ ప్రత్యక్షంగా కనబడుతున్న యిట్లాటి దని తెలుసుకోవీలులేకున్నది. ఇక శబ్దనుమానాలవల్ల సాధ్యుడనైన నిన్ను గురించి యేమనవలెను?

15. స్మరణచేస్తేనేపురుషుణ్ని పవిత్రపరుస్తావు నిన్ను పూజించడం దర్శించదం మొదలయిన వాటివల్ల ఫలమెంతగొప్పదో యిందువల్లనే తెలుసుకోవచ్చును.

16. సముద్రంలో రత్నాలు సూద్యుడికిరణాలు చెప్పవీలులేనట్లు నీచరితలుస్తుతించ అలవికాకున్నవి.

17. పొందదగినదియేదీ నీవు పొందకుండా వుండలేదు. నీవులన్మిస్తేలోకానుగ్రహమొమటే హేతువై వుంటుంది.

18. నీమహిమను పొగడి మావాకులు చాలించడం శ్రమవల్లనో ఆశక్తివల్లనో గాని నీగణా లింతే నని గాదు

అని చెప్పి

ఇతి ప్రసాదయామాను। తేనురాస్తమబోక్షణం
భూతార్దవాహృతి। సా హి న స్తుతి। పరమేష్టిన।
 

    ఇదంతా ఆపరమేష్టికి స్తుతిగాదు సిద్ధమైవున్నగణాలను చెప్పడమే నని పూర్వుల విజ్ఞానానికి తన వినతిని "భూత" శబ్దంచేత వ్యంగ్యముభానమనకు వినిపిస్తాడు. ఇట్లానే మాఘుడు

"బహిర్వికారం ప్రకృతే। పృదగ్విదు।
పురాతనం త్వాం పురుషం పురావిధ।" (మాఘ)

అని పద్దలంటారని పూర్వుల విజ్ఞానానికి వినతిని చూపించాడు కాళిదాసు అజవిలాససందర్భంలో వశిష్టుడిచేత