పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


61

తత్వజిజ్ఞాసాధికరణం

8. చతుర్వర్గఫలం జ్ఞానంఇ కాలావస్థా చతుర్యుగా
   చతుర్వుర్ణమయో లోక: త్వత్త: సర్వం చతుర్ంఉఖాత్

9. అభ్యాసనిగృహీతేన మనసా హృదయాశ్రయం
    జ్యోతిర్మయం విచిస్వంతి యోగినస్త్వాం విముక్తయే

10. అణస్య గృహ్దతో జన్మ నిరీహస్య హతద్వివ।
     స్వపతో జాగరూకస్య యాధార్ధ్యం వేద కన్తవ

11.శభ్ధాదీని విషయాన్ భోక్తుం చరితుం దుస్తరం తప।
    పర్యాస్తోసి ప్రజా। పాతుం ఔదాసీన్యేన వర్తితుం

12. బహుభాష్యాంమైర్పిన్నా। పంధాన। సిద్దిహేతవ।
     ఆప్తనాగనుమానాభ్యాం సాధ్యం త్యాం ప్రతి కా కధా

13.త్వయ్యానేశితలచిత్తానాం త్వత్సమర్పితకర్మణాం
    గతిస్త్వం నీతరాగాణాం అభూయ। సన్నివృత్తయే

14. ప్రత్యక్షో వ్యపరిచ్చేద్యో మహ్యాది ర్మహిమా తన
     ఆప్తవాగనుమానాభ్యాం సాధ్యం త్వాం ప్రతి కాకధా

15. కేవలం స్మరణినైవ పునాసి పురుషం యత।
     అనేన వృత్తయ। శేషా। నివేదితఫలాస్త్వయి

16. ఉచధేరిన రత్నాణీ తేజాంసీన వివస్వత।
     స్తుతిభ్యో వతిరిచ్యన్తే దూరాణి చరితాని తే