పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


________________

తత్త్వజిజ్ఞాసాధికరణం

8. చతుర్వర్గఫలం జ్ఞానం కాలావస్థా చతుర్యుగా,

చతుర్వర్ణమయో లోకః త్వత్తః సర్వం చతుర్ముఖాత్.

9. ఆభ్యాసనిగృహీతేన మనసా హృదయాశ్రయం,

జ్యోతిర్మయం విచిన్వంతి యోగినస్త్వాం విముక్తయే.

10. అజస్య గృహతో జన్మ నిరీహస్య హతద్విషః,

స్వపతో జాగరూకస్య యాథార్థ్యం వేద కస్తవ.

11. శబ్దాదీన్ విషయాన్ భోక్తం చరితుం దుస్త రం తపః,

పర్యాపో సి ప్రజాః పాతుం ఔదాసీన్యేన వర్తి తుం.

12. బహుధాప్యాగమైన్నా : పంథానః సిద్ది హేతవః,

త్వయ్యేవ నివసంత్యోఘా జాహ్న వీయా ఇవార్డవే.

13. త్వయ్యావేశితచిత్తా నాం త్వత్సమర్పిత కర్మణాం,

| గతిస్త్వం వీతరాగాణాం అభూయః సన్ని వృత్తయే.

14. ప్రత్యక్షో ప్యపరిచ్ఛేద్యో మహ్యాది ర్మహిమా తవ,

| ఆప్త వాగనుమానాభ్యాం సాధ్యం త్వాం ప్రతీ కా కథా

15. కేవలం స్మరణేనైవ పునాసి పురుషల యతః

అనేన వృత్త యః శేషాః నివేదితఫలాస్త్వయి.

16. ఉదధేరివ రత్నానీ తేజాంసీవ వివస్వతః, .

స్తుతిభ్యో వ్యతీరిచ్యనే దూరాణి చరితాని తే.