పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


________________

శ్రీ ర స్తు.

వాజ్మయపరిశిష్టభాష్యం.

తత్త్వజిజ్ఞాసాధికరణం.

వేదాంతం.

ఈ కాలపు కృతుల్లో తత్వకవిత్వమంటూ కొంత కనబడుతున్నది. కవిత్వం తత్వ జిజ్ఞాసా, చాలా సంబంధం కలవి.

"నానృషిః కురుతే కావ్య" మని భారతీయులు చెప్పుతున్నారు.

భగవద్గీతవంటి తత్వగ్రంథాన్ని కవి వ్యాసుడు తనకృతిలో యేకదేశం చేశాడు. అసలీ తత్వజిజ్ఞాసలకు కవులే బీజావాపకులు.

"నాసదాసీత్ నో సదాసీ తదానీం సొసీద్రజో నోవ్యోమాప రోయత్" (ఋ. మ14). అ 11. సూ 1. ఋ. 1)

ప్రళయదశలో అసత్తు లేదు, సత్తు లేదు, భూమి పాతాళం మొదలైనవిలేవు. అంతరిక్షంలేదు. (విద్యా. భా.)

"కో అద్దా వేద క ఇహ ప్రవోచత్ కుత ఆజాతా కుత ఇయం సృష్టికి అరాగ్గేపో అస్య విసర్జనేహధాకో వేద యత ఆబభూవ." .

| (ఋ. మ 11. అ 11. సూ 1. . 6) యేవుపాదానకారణంచేత యేనీమీతకారణంచేత ఈసృష్టి సకలం ప్రాదుర్భవించిందీ యెవడికి వాస్తవంగా తెలుసును? యెవడు చెప్పగలడు? ఈభూతసృష్టికి పిమ్మటివారుగా దేవతలుచేయబడిరి. జగత్తే కారణంవల్ల పుట్టిందో యెవడికి తెలుసు?

| (విద్యా . భా.) అని వినిపించిన ఋగ్వేదకవివాక్కులు ఈతత్వ జిజ్ఞాసలను విశదం చేస్తున్న వి. "కిం కర్మ కిమకర్మేతి కవయోప్యత మోహిల్కా" (భగవ) అని వ్యాసుడు కవుల కీ తత్వజిజ్ఞాసలతోటి గల సంబంధాన్ని విశదంచేస్తున్నాడు. బాదరాయణుడికి పిమ్మట వచ్చిన కాళిదాసాదులు