పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/284

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


శ్రీ గ ణే శా య న మ:

వాజ్మయ పరిశిష్ట భాష్యం

దోషసామ్యాధికరణం

 అవునయ్యా .బంగాళీల్లో. పాశ్చాత్యుల్లో ఇట్లాటివి వున్నవి వాటిని చూసి మీరు వ్రాశారేమో బంగాళీలో ఇంగిలీషులో వుంటే అవి మంచివి కదా వాటిని చూసి వ్రాసినవి గూడామంచివే కావలెను. అని అంటారా! చెప్పుతున్నాను అవును వాటిని చూచి మీరు కొన్ని వ్రాసి వుండవచ్చును.
   మనదేశంలో పేరు చెపకుండా యితరుల అభిప్రాయాలను వాక్యసంచయాలను రచనలను తాము వ్రాసినట్లు వ్రాసి ఆత్మవంచనా లోకవంచనా చేయడం తరచుగా కనబడుతున్నది. దానికి ఉదాహరణ చూపుతాను. గొల్లపూడి శ్రీరామశాస్త్రిగారు రసవిధానమని భారతి సంచిక సం 1 లో ఒక వ్యాసం వ్రాస్తూ
       ఇక నాట్యమునందు శాంతమునకు స్ధానము లేదనువారి మతమును గురించి చర్చించెదము గాక భారతాదులు శాంతమునకు స్ధాయి భావనిరూపణ మొనరింపలేదు. కనుక శాంతమును రసములలో పరిగణించుటకు వీలులేదని కారనము చెప్పుటకు వలను పడదు. ఆయన నిర్వేదము శాంతమునకు స్ధాయియని నుడివియున్నాడు. నాట్యమునందెనిమిదిరసములని చెప్పిన మమ్మటాచార్యుడును

   "నిర్వేదస్యామంగళప్రాయస్య ప్రధమమనుపాధేయ
    త్వేరపి ఉపాధానం వ్యభిచారిత్వేరపి స్ధాయిత్వాఃభిధా
   నార్ధంతేన నిర్వేదస్ధాయిభావ: శాంతొషి నవమోప్తి రస: