పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/232

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


197

శృంగారాధికరణం

"నపు ర్విరూపాక్ష్య మలక్ష్యజన్మతా"

అని కాళీదాసే అంశం ప్రస్తావిస్తాడు. కనుక ఆర్యులు అభినివేశంవల్ల చెప్పినా రనడం అక్రమం.

"తిర్యజ్కే చ్చగతోసి నా"

అన్నపు/డు మ్లేచ్చశబ్దం నీచత్వద్యోతకంగాని కులవాచిగాదు జగన్నాధపండితులవంటివాడు

         "యవనీ నవనీతకోమలాంగీ
          శయనీయే యది లభ్యతే కదాచిత్
         "అననెతల మేవ సాధు నువ్వే
          న వనీ మాఘవనీ విలాసహేతు:"

అని మ్లేచ్చస్త్రీరతిని శ్లాఘించాడు. ఆసభ్దం నీచత్వద్యోతకంగాని కులవాచిగాదు కనకూనే సాహిత్యదర్పణకార్దు

"అధమ్నపాత్ర తిర్యగాదిగతే"

ఐ మ్లేచ్చశబ్దంచేత ఉద్దిష్టమైన అర్దాన్ని వ్యాఖ్యాతుల్యంగా వివరించాడు. మ్లేచ్చశబ్దం అధమత్వద్యోతకంగాని కులవాచిగారు. అధములైన చిల్లరమనుష్యులకంటె ధర్మసంబంధంగల పరిణతులు కావ్యశృంగారానికి యెక్కువ్చ వుచితులని జనప్రకృతి మనోజ్ఞత్వం సాధారణుల ప్రేమమమౌగ్ద్యం బారతీయకావ్యాల్లో అంగంగావుండి ఔచిత్యవిఅసితాఅ లవుతున్నవని సాహిత్యవేత్తల అభిప్రాయం దీన్ని నిరూపించాను. పరిణతిలేని చిల్లరమనుషులు బ్రాహ్మణులైనా గూడా వారు అధములె నని వారిశృంగారం సాహిత్యజిజ్ఞాసల్లో రసాబాసనామాన్నే పొందుతున్నదని అంటున్నాను. చిల్లరబ్రాహ్మణులు తక్కిన చిల్లర