పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/194

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


159

శృంగారాధికరణం

     (శృంగాగమే మధురం; అత్యంతం ప్రహ్లాదనం అయిన రసం అని ఆనందవర్ధల్ను డన్నాడు)
    "స్తితి నామాసి మదురం"       (స్త్రీ అనేపేరే మధురమైనది.)

అని అభినవగుప్తపాదులు అన్నాడని మీరే ఉదాహరించారు.

  "జ్ఞాతాస్వాదో వివృతంఘనాం కొవిహాతుం సమర్ధ:"(మేఘ)

(ఇది వరకు రుచిచూచిన వాడెవడు వివృతులఘనను విడువ సమర్ధుడు?) అన్న కాలిదాసువచనం ప్రసిద్ధమేగదా! ఇక

1, "ఉరసి నిపతితానాం స్రస్త ధమ్మిల్లకావాం
    ముకుళీతనయనానాం కించిదున్మీలితానాం
   ఉపరి సురతఖేదస్విన్న గండస్థలనాం
   అధరమధు వదూనాం భాగ్యవంత: పిబంతి

2. అపాస:క్రియతాం గాంగే పాపహారిణి వారిణి
    స్తనద్వయే తరుణ్యా నా మనోహారిణి హారిణి

3. మాతృర్య ముత్సార్య నిచార్య నార్య
   మార్యాస్సమర్యాదమిదం వదంతు
   సేవ్యా నితంబా కిము భూధరాణాం
   ఉత స్మరస్మేరవిలాసినీనాం

4. ప్రణయమధురా: ప్రేమొదారా రస్యాశ్రయతాం గతా:
    ఫణితిమధురా ముగ్దప్రాయా: ప్రకాశితసమ్మదా:
   ప్రకృతిసుభగా విస్రంభార్ధా: స్మరోదయదాయినో
   రహసి కిమపి స్వైతాలాసా హారంతి మృగీదృశాం

5. ఆదర్శనే దర్సనమాత్ర కామా
    దృష్ట్యా పరిస్వంగసుఖైకలోలా