పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/187

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


152

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

7. అన్నంననింద్యాత్ తద్ర్వతం ప్రాతోవా అన్నం శరీర
    మన్నా దం అన్నవానన్నాదో భవతి మహాన్ భవతి
    ప్రణయాపశుభిర్బృహ్మవర్చసేన మహానికీర్త్యా (తైత్తిభృ)
8, అన్నం న పరిచక్షిత తద్ర్వతం ఆపోనా అన్నం జ్యోతి
    రన్నాదం (తైత్తిభృ)
9. అన్నం బహుకుర్వీత తద్రృతం పృదివీవా అన్నం అకా
    శోన్నాద: (తైత్తిభృ)
10. తస్యాద్యయ్హాకయాదనిభయా బహ్వన్నం ప్రాప్నుయాత్
                                           (తైత్తిభృ)
11. అహమన్న మహమన్న మహమన్నం అహమన్నదొ
    హమన్నాదో హమన్నాద: (తైత్తిభృ)
1. అన్నం బ్రహ్మమని తెలుసుకొవలెను.
2. అన్నం వల్లనే భూతాలు జీవిస్తూవ్చున్నవి
3. ఆదిత్యుడు ప్రాణం అన్నం చంద్రుడు
4. ప్రజాకాముడై ప్రజాపతి తపస్సుచేశాడు. తపస్సుజేసి ఒక
   జంటను ఉత్పాదించాడు అన్నమూ ప్రాణమూ అనేవి
   నాకు ప్రజను కలిగిస్తవి అని కబందికి విప్పలాదుడు
   చెప్పినాడు.
5. యెవడు అన్నం తింటున్నాడో యెవడు రేతస్సేకం
    చేస్తున్నాడో వాడు విస్తరిస్తున్నాడు.
6. ప్రజాపతి నీళ్లనుండి తపస్సుచేశాడు. అట్లా అభితప్తమైన
    నీళ్లనుండి మూర్తి పుట్టింది. ఆపుట్టినమూర్తే అన్నం
7. అన్నాన్ని నిందించవ్చద్దు అది బ్రహ్మవేత్తకు వ్రతం
    ప్రాణం అన్నం శరీరం అన్నాదం అన్నం గలవాడు
    అన్నాన్ని భక్షించేప్రాణం గలవాడవుతున్నాడు సంతానం