పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/179

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది   144    వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం -- నేటికాలపుకవిత్వం
         చారూణ్యవక్రాణ్య పివీక్షితాని, 
      ఋజూంశ్చ విశ్వాస కృత: స్వభావాన్
         గోపాంగనానాం ముముదే విలోక్య 
      ఆమంద్రమన్దధ్వనిదత్తతాలం
         గోపాంగనానృత్యమనందయత్ తం"      (భట్టి)
    అని భట్టి తన కావ్యంలో జానపదస్త్రీలను వర్ణించాడు.
      "కోశాతకీపుష్పగుళుచ్ఛకాంతిభి 
      ర్ముఖైర్వినిద్రో ల్బణబాణచక్షుష:, 
      గ్రామీణ వధ్వస్త మలక్షితాజనై 
      శ్శిరంనృతీనా ముపరి వ్యలోకయన్, 
      గోష్టేషు గోష్టీకృతమండలాససాన్ 
      సనాదముత్థాయ ముహుస్సవల్గతః, 
      గ్రామ్యానపశ్యత్ కపీశం పిపాసతః 
      స్వగోత్రసంకీర్తనభావితాత్మనః

      పశ్యన్ కృతార్ధైర పివల్లవీజన్
        జనాధినాథం నయయౌవితృష్ణతాం 
      ఏకాంతమౌగ్ధ్యానవబుద్ధవిభ్రమం
        ప్రసిద్ధ విస్తార గుణెర్విలోచనైః, 
      ప్రీత్యా నియుక్తాన్ లిహతిస్త్యనందయాన్
        నిగృహ్య పారీ ముభయేనజానునోః, 
      వర్ధిష్ణుధారా ధ్వనిరోహిణీః పయ
        శ్చిరన్నిదధౌ దుహతః స గోదుహః, 
      సవ్రీహిణాం యావదుపాసితుం గతాః
        శుకాన్ మృగెస్తావదుపద్రుతశ్రియాం,