పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/179

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


144

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

        దారూణ్యవక్రాణ్యపివీక్షితాని
ఋజూంశ్చ విశ్వాస కృత: స్వబావాన్
        గోపాంగనానాం ముముదే నిలోక్య
అమంద్రమన్దద్వనిదత్తతాలం
       గోసాంగనావృత్యమనందయత్ తం" (భట్టి
అని భట్టి తనకావ్యంలో జానపదస్త్రీలను వర్ణించాడు.

"కోశాతకీపుష్పగుళుచ్చకాంతిభి
ర్ముఖైర్వినిద్రో ల్బణబానచక్షువ:
గ్రామీణ నధ్వస్త మలక్సితాజనై
శ్శిరంనృతీనా ముపరి వ్యలోకయన్.
గోష్టిషు గోష్టీకృతమండలాసవాన్
సనాదముత్దాయ ముహుస్సవ్చల్గత:
గ్రామ్యానపశ్వత్ కపిశం పిపాసత:
స్వగోత్రసంకీర్తనభావితాత్మన:
పశ్యస్ కృతార్ధైర పివల్లవీజనో
    జనాధినాధం నవయౌవితృష్తతాం
ఏకాంతమౌగ్ద్యానవబుద్ధవిభ్రమం
    ప్రసిద్ధ విస్తార గుణైర్చ్విలోచనై:
ప్రిత్యా నియుక్తాన్ లిహతిస్తృనందయాన్
    నిగృహ్య పారీ ముబయెవజామనో:
వర్ధిష్టుధారా ధ్వనిరోహిణీ పయ
     శ్చిరన్నిదద్యౌ దుహత: స గఒదుహ:
సవ్రీహిణాం యావదుపాసితుం గతా;
    శుకాను మృగైస్తానదుపద్రుతశ్రియాం.