పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/158

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


123

వ్యతిక్రమాదికరణం

"వేంకటసుబ్బారాల్య ప్రణీతంబైన యేకాదశ మహిమా
సర్వస్వము" (కేసిరేఅజు వేంకటసుబ్బారావు కవి)
మనోచ్చేవృత్తి తపోక్తల్ దాల్ప (రాయప్రోలు సుబ్బారావు

1స్నేహలత 2సుజాత సం.1 సం.4)

"మగుడన్ స్వచ్చేతరాంగికిని ప్రేమపుష్పసదృంగికిన్"

(తేకుమళ్ల రాజగోపాలరావు కనకవల్లి)


"మునివృత్తిచాలించి శ్రీశైలపర్వతమవెడలి"

(తేకుమళ్ల రాజగోపాలరావు కనకాల్లి)


"పంభరమున్ తాపి తదైక్యుతాగతి"

(పి.యస్.జయరావు, పుష్పమాల 1-3)


"మత్వ్య్హభంగి" (జానపాటి పట్టాభిరామశాస్త్రి. నాగరఖండము 6.అ)
"ఈటిల్గ తా జనితకళా సహాయమున"
ప్రేల్మామహితాంతరీపముమై సాగియున్
విహరైంచుచిట్లమన్" (వనకుమారి దువ్వొరిరామ రెడ్డి)
"దేశక్షేమ దరిద్రత్గాయయమనోద్వేగక్షుధాబాధలున్"

(జీవితాదర్శము. పం. రామచంద్రరావు)


"బారాపుత్రదురీసణానృతదురంతత్రూరసంతాపచింతారంగస్ధలి"

(కివిజిజ్ఞాస. శ్రీ శేషాద్రిరమణకవులు)

అని ఇట్లాటి వుజ్జాయింపు అసంబద్దసంస్కృతం నేటి కాలపుకృతుల్లో తరుచుగా గోచరిస్తున్నద్. విటసిఅని. ఉపాధ్యాయి. ఉపాధ్యాయ. ఉపాధ్యాయాని దారపుత్ర కన:కేతకి తపశ్శక్తి జిజ్ఞాసత్వము