పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/159

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


124

వాజ్మయ పరిశిష్ఠబాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

తపస్సంపత్తి, సందేహావతారము, సంశయావతారము, శుబకర, శుభంకర,అపారసాయాయ్యము, వారాణసీ, వారనసీ, ఉపాద్యాయులు, ఉపాద్యాయనులు, ప్రబంధప్రణీతృపధమును యసుద్దది, సత్సాహాయ్య ములు శిర:పాళి దారపుత్ర, ప్రాధాన్యము, నరసింహా వతారముం, బిడౌజోముఖ మహిమ సర్వస్వము, మనఉచ్చేదము, తపఉక్తుల్, ప్రేమపుష్ప, శ్రీశైలము, శ్రీపర్వతము, ఐక్యగతి, మత్సిభంగి, కళాసాహాయ్యమున, ప్రేమహితాంతరీపమున్న, దారపుత్ర, మనఉద్వేగ అని వుండవలెను. ఇంకా శిరచ్చేదం, ప్రభ్విణి, సరోజని మొదలనవెన్నో అనేక రంధాల్లో పత్రికల్లో వున్నవికాని ఇస్తరణభీతిచేత వాటిని ఉదాహరించకవదులుతున్నాను ఇక త్రెలుగులో అరసున్నలు గజడబలు గసడదచలు మొదలైనవికారాలు వెనకటివలెనే వున్నవ్చి. పాతబడ్డ తుప్పుమాటలు మూలగొట్టుమాటలు మాత్రం లేక కృతుల్లో కృష్ఠకర్ణామృతం భర్తృహరిత్రిశతి, వేమనశతకం మొదలైన వాట్లో వున్నాయిప్పుడు సాధారణమైంది. ఇది సంతొషహేతువేగాని పులుముడుమొదలైన దోషాలకాకరం కావడంవల్ల అది అది ఆచరితార్దమవుతున్నది.

చందోవ్యతిక్రమం.

      గుర్వంతపాదాలూ, గుర్చక్షరబుహుళాలూ, అయినా శార్ధూలం మత్తేభం మొదలైన సంస్కృతవృత్తాలు తెలుగుభాషాతత్వానికికెంతమాత్రం అనుకూలమైనవిగావు వీట్లో తెలుగుపద్యాలు వ్రాయడం చందోవ్యతిక్రమవుతున్నది. ఈచందోవ్యతిక్రమమే బాషాతిక్రమానికి హేతుచ్వు. చందోవ్యతిక్రమం భాషావ్యతిక్రమాన్ని భాషావ్యతిక్రమం చందోవ్యతిక్రమాన్ని పరస్పరం పెంచుకుంటూ వుండగా ఈ రేండూకలిసి తెలుగుభాషను చందస్సును వికృతంజేసి తద్వారా విజ్ఞానవికాసానికి అడ్డుపడుతూ ఆంధ్ర జాతిని వంచిస్తున్నవి. భారతంలో యీ వ్యతిక్రమ