పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

68

మీఁగడ తఱకలు


గీ|| తత్తరమున నాపోశన మెత్తఁబోయి
     భూసురుం డెత్తు నుత్తరాపోశనంబు.

నీ.గీతి|| వలవదు భయంబు వా రెంతవార లైన
          నట్టివారలు మన కగ్గ మైనవారు
          వారు నిరయంబునకుఁ గాపు వచ్చువార
          లనుచు బుద్ధిగఁ జెప్పె మార్తాండసుతుఁడు.

గీ|| తల్లియును దండ్రి దైవంబు తలఁప గురుఁడ
     కాఁడె యితఁ డేమి చేసినఁ గనలఁ దగునె
     నాస్తికాధమ! యోరి! యన్యాయవృత్తి
     నాస్తి తత్త్వం గురోః పర మనఁగ వినవె?

చ|| పెరిగినయీసున న్నెమలిపింఛములం బురివిప్ప దోలునీ
      సరసిరుహాక్షివేనలికి సాటిగ నిల్వఁగ నోడి చొచ్చె నిం
      దిర శరణంబు తేcటిగమి నీలము లింద్రునిపేరు గాంచెఁ బె
      న్నిరులు గుహాశ్రయంబు గనియెన్ నెఱి గల్గినవారి కోర్తురే

క|| నెరసె నెఱసంజ చక్రక
      సరసీరుహవిరహవేదసంసూచకమై...

క|| అరిగి సమిత్ర్పసవకుశాం
     కురపక్ష --లోత్కరంబు గొని గృహమునకున్
     మరలి యిట వచ్చునప్పుడు
     ధరణీసురనందనుండు దనకట్టెదుటన్

  • * *