పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మీఁగడ తఱకలు

67


మ|| బిసినీపత్రములందుఁ గానఁబడునబ్బిందుచ్చటల్ సాటిగా
       నసువుల్ సంచలనంబు నొంచెడి సమోహం బయ్యెడిన్ మేను స
       వ్యసనం బయ్యెడు నింద్రియవ్రజము దిక్కై ప్రోవ నన్యుండు లేఁ
       డసమానప్రతిభావ! నా దయినకుయ్యాలింపు వేగంబునన్.

మ|| అమితబ్రహ్మరహస్యమార్గగమనాయాసక్తిమచ్చేతసే
       విమలాచారజుషే పదత్రయమితోర్వీం విష్ణురూపాయ తు
       భ్య మహం సంప్రదదే నమో నమమ నిత్యప్రీతిర స్తంచు ని
       స్తముఁడై గ్రక్కున ధారవోసె బలి యుత్సాహంబు సంధిల్లగన్,

మ|| మమతాహంకృతు లుజ్జగించి మదిఁ గామశ్రేణి నిశ్రేణికా
       క్రమణబ్రాంతిఁ బరిత్యజించి శమసామ్రాజ్యస్థుఁడై యిందిరా
       రమణున్ విష్ణు నశేషశేషిఁ గరుణారాశిం దదీయైక శే
       షమతిన్ మర్త్యుఁడు గొల్చు టెంతయు నభీష్టం బార్య నా కెప్పుడున్

శా|| లోకప్రస్తుతశాస్త్రజాలముల నాలోకించియున్ లీప్సచేఁ
      బైకొన్నట్టివిచారమార్గమున నొప్పం జూడఁగా నిశ్చితం
      బేకం బయ్యె బహుప్రకారముల లక్ష్మీశుండు నారాయణుం
      డేకాలంబున నెల్లవారల కనుధ్యేయుండు సంసేవ్యుఁడున్,

ఉ|| ఎడ్డెకుఁ జేయుసత్కృతము వెంగలి కిచ్చినయట్టికన్నియల్ (?)
      గ్రుడ్డికిఁ జూపునద్దములు కుత్సితవృత్తికిఁ జేయుదానముల్
      గొడ్డగునట్టిమ్రాని కొనగూర్చినప్రోదులు చక్రహస్తుపై
      నొడ్డినభక్తిలేనిగతయుక్తికిఁ జెప్పినశాస్త్రజాలముల్

రాచమల్లువారి శృంగారషష్ఠము

మ|| అని యీవిద్య గురుప్రసన్నుఁడు దృఢస్వాంతుండు నౌ చిత్రకే
       తునృపాలాగ్రణి కిచ్చి నారదమునీంద్రుం డంగిరోయుక్తుఁడై
       చనియెన్ బంకజగర్భగేహమున కాసర్వంసహాభర్త దా
       ని నుపాసించి భజించె నేడహములన్ విద్యాధరాధ్యక్షతన్.

క|| అనుటయఁ గృష్ణద్వైపా
     యనతనయుం డిట్టు లనియె నవహితమతివై
     విను మతిగుహ్యము నారా
     యణకవచము భక్తవాంఛితార్ధప్రదమున్