పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

66

మీఁగడ తఱకలు


చ|| కటకట మందభాగ్యులము కాలగతిం గడవంగవచ్చునే
     యిటు చనుదెంచి సాధుజన హేళన మే మొనరించుటంగదా
     పటుతర మైనశాపమున భంగము వచ్చెఁ గులంబు కెల్ల నా
     రట మెద సంభవిల్లె మనరా జిఁక నే మనువాఁడొ దీనికిన్,

ఉ|| ఆఁకటి కోర్చి దప్పికి భయంపడ కార్తిని శీతికాదులన్
      గైకొన కింద్రియంబుల నఖండధృతిం గుదియించియుం దుదిం
      జీకులువోలెఁ గ్రోధమునఁ జేసియె గోష్పదమగ్నులై కటా
      వ్యాకులతన్ వహింతురుగదా! భువిఁ గొందఱు నిష్ఠ డిందఁగన్

చ|| తఱుగుమదంబున నిజపదంబులకుం బ్రణమిల్లుదేవులం
      జిఱునగ వొప్పఁ జూచి మునిశేఖరుఁ డిట్లను వీరిలోపలం
      దెఱవ నొకర్తుఁ గైకొనుఁడు దివ్యసభాభరణంబు గాఁగ న
      క్కఱ గలదేని భీతివడఁగాఁ దగ దాత్మల మీ కొకింతయున్

చ|| వినుము విగాఢతర్షత వివేకము మాని సుఖం బటంచు గొ
     బ్బునఁ బశుహింస సేయుదురు భూమి దయారహితాత్ములై కటా
     వెనుకను బంచతం బెరసి వేదనఁ బొందుదురయ్య! మున్ను జ
     చ్చినపశుసంఘముల్ దము గ్రసింపఁగ దిక్కఱి ఘోరభంగులన్.

చ|| ప్రియతమవస్తు వెద్దియుఁ బరిగ్రహయోగ్యము గాదు దానఁ గ
     స్తియ సమకూడు సౌఖ్యములఁ దెచ్చు నకించనభావ మెప్పుడున్
     రయమున మింట నొక్కకురరం బెఱచిం గొనిపోవు చన్యముల్
     పయిఁబడ దానిఁబోవిడిచి పార్ధివముఖ్య వహించె నిర్వృతిన్

మ|| సరసానార్యవగాహశీతలములై సంఫుల్లనూనచ్ఛటాం
      తరరేణూత్కరపశ్యతోహరములై నానాలతాలాసికా
      చరణన్యాసవిధానదేశికములై సంచారమున్ సల్పె మం
      ధరవాతంబులు సంయమీంద్ర తనునైదాఘాంబువుల్ డిందఁగన్

కోనేరునాథుఁడు - బాలభాగవతము.

ఉ|| విశ్వముఁ గల్గఁజేసియును విశ్వములోనన యుండియున్ గృపా
     శాశ్వతలీల విశ్వ మనిశంబును బ్రోచియునొక్కవేళ న
     వ్విశ్వము లీలకై పరిభవించియుఁ దా వెలుఁగొందు నెవ్వఁ డా
     విశ్వము దానయైనకృతి వేడుక నిప్పుడు నన్నుఁ గాచుతన్