పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మీఁగడ తఱకలు

65


శా|| శ్రీవత్సాంకితమూర్తయే విమలరాజీవాక్షయుగ్మాయ ల
      క్ష్మీవక్రాంబుజషట్పదాయ వసుధామిత్రాయ సర్వాత్మనే
      భావజ్ఞాయ కృపాకరాయ హరయే భక్తార్ధసంధాయినే
      గోవిందాయ సమస్తదైత్యనివహక్రూరాయ తుభ్యం నమః

శా|| ప్రస్కన్నామరరాక్షసున్... భూభారాపహర్తన్ మహే
      శస్కందాదినుతప్రభావుఁ గమలాసంవాసరాజన్మహో
      రస్కున్ విష్ణుఁ దలంచి భాగవతపౌరాణీయ మైనట్టి ష
      ష్ఠస్కంధంబుఁ దెనుంగుఁ జేసెదను గృష్ణప్రీతిగా వేడుకన్

సంజీవరాయకవి-ఏకాదశస్కంధము

క|| ఒకనాఁ డచ్చోటికిఁ గొం
     కక కృష్ణకుమారు లేఁగి గర్వితులై కృ
     ష్ణకుమారుఁ డైనసాంబుని
     నెకసక్కెము మీఱఁ జేసి రింతిగ నధిపా.

వ|| ఇ ట్లతనియుదరంబు వస్త్రగ్రంథి నున్నతంబై యుండునట్లుగా నంగనావేషధారిఁ గావించి మునులకడకుం దోడ్కొని చని ప్రణతులై యిట్లనిరి.

తరలII పరమసంయములార యిచ్చెలి బాల గర్భిణి దీనియం
        దరయఁ బుట్టెడుపట్టి సూనుఁడొ యాఁడుబిడ్డయొ సిబ్బితిం
        బెరసి మి మ్మడుగంగఁ జాలఁడు పేర్మిఁ జెప్పఁగ నొప్పు నీ
        తరుణి మెచ్చఁగ మీకు హస్తగతంబు కాదె యశేషమున్.

మ|| అనుడుం జుఱ్ఱని చిచ్చుఁ ద్రోక్కినవిధంబై యాత్మఁ గ్రోధంబు పె
        ల్లునఁ గన్నుల్ దొగరూన వీరి పెనుత్రుళ్లున్ బాపకున్న న్మహా
        జనులం గేరెద రంచు నెంచి యదువంశం బెల్లఁ బోకార్పఁగా
        ఘనమైపుట్టెడు నిన్బరోఁకలి వధూగర్భంబునం బొం డనన్

గీ|| యదుకుమారులు భయమున నవయవములు
       వడవడ వడంక సాంబగర్భభవముసల
       మపుడ కన్గొని యద్భుత మంది యెద్ది
       గతి యయో యని వగచిరి కౌరవేంద్ర!

వ|| మఱియు.