పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మీఁగడ తఱకలు

29

క|| స్ఫుటశివతాంత్రిక నపగత
     కుటిలాత్మక నుద్ధరిపను గోత్రమ నెల్లం
     పటుగతి "రజ్జుః కూపాత్
     ఘటం యథా" యెంబసూక్తి తథ్యమ హుదఱిం. ||

క|| నిర్మలపదార్ధ మగుటను
     నిర్మాల్యం బనఁగ నెగడు నీనిర్మాల్యం
     బర్మిలిఁ గుడుతురు భక్తులు
     కర్మక్షయమగుట మోక్షకాంక్షులు రుద్రా !

క|| నిర్మలవస్తువహుదఱిం
     నిర్మాల్య మెనల్కె నెగళు నిర్మాల్యమదం
     కూర్మెదు నుంబర్ భక్తరు
     కర్మక్షయమహుదఱిం ముముక్షుగళభవా!

క|| పురుషప్రతికూలత్వ
     స్థిరదోషము సతికి దుర్గతిం జేయదు త
     త్పురుషుం డభక్తుఁడ యేనిన్
     బురుషుని మీఱియును శివునిఁ బూజించునెడన్

క|| పురుష ప్రతికూలత్వం
     స్థిరదోషం సతిగె దుర్గతీయ నీయదు త
     త్పురుషన భక్తినెయాగళ్
     పురుషననం మీఱి శివన నోలై పడియో ||

ఆంధ్రకర్ణాటపద్యములఁ బరిశీలింతుమేని యతిప్రాసములు రెండును గల తెలుఁగు రచనము తొలుతటి దగుట తెలియనగును. కర్ణాటకపద్యములకు యతినియమము తెలుఁగున కున్నట్టిది లేదు. కాని యిందు నేను జూపిన కర్ణాట పద్యములు ప్రాయికముగా నాంధ్రయతి సంగతి గలవే. యతిసంగతి గల తెలుఁగు పద్యములు ముందు రచించిన వగుటచే, నది కన్నడ పద్యములకుఁగూడఁ బరివర్తనమునఁ బొందుపడినది. ఈ యాంధ్ర కర్ణాట పద్యముల జోడించి శివతత్త్వసారమును నేను మరలఁ బ్రకటింపనున్నాఁడను.


  • * *