పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

4

వేములవాడ భీమకవి

వేములవాడ భీమకవి శాపానుగ్రహశక్తిమంతుఁ డని, ఉద్దండకవి యని ప్రాచీనకవులు ప్రశంసించినారు. శ్రీనాథుఁడు 'వచియింతు వేములవాడ భీమనభంగి నుద్దండలీల నొక్కొక్క మాటు' అన్నాడు.

క|| భీమకవి రామలింగని
     స్త్రీమన్మథుఁడై చెలంగు శ్రీనాథకవిన్
     రామకవిముఖ్యులను బ్రో
     ద్దామగతిన్ భక్తి మీఱఁ దలఁచి కడంకన్ ||

అన్నాడు కూచిమంచి జగ్గన.

క|| లేములవాడక సుఖి యై
     లేమలవాడన్ జనించి లేమలవాఁ డన్
     నామంబునఁ బరగిన నుత
     భీమున్ గవిభీము సుకవిభీముఁ దలంతున్ ||

అన్నాడు గోపరాజు,

ఈ భీమకవి గోదావరీమండల దాక్షారామపు లేములవాడ వాస్తవ్యుఁ డని కొందఱును, నైజాంరాష్ట్రమందలి వేములవాడ వాస్తవ్యుఁ డని కొందఱును తలఁచుచున్నారు. ఉభయవాదములకును సాధనము లున్నవి. ఈ భీమకవికూడ శ్రీనాథునివలెఁ దెలుంగాధీశునిఁ గస్తూరీఘనసారాది సుగంధవస్తువులు యాచించిన ట్లీచాటుపద్యము చెప్పచున్నది.

మ|| ఘనుఁడన్ వేములవాడవంశజుఁడ దాక్షారామభీమేశనం
      దనుడన్ దివ్యవిషామృత ప్రకటనానాకావ్యధుర్యుండ భీ
      మన నాపేరు నెఱుంగఁ జెప్పితిఁ దెలుంగాధీశ! కస్తూరికా
     ఘనసారాదిసుగంధవస్తువులు వేగం దెచ్చి లాలింపరా!