పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/121

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

102

మీఁగడ తఱకలుడాలొందుచంద్రఖండంబు లెన్నియొ కాని
           యందఱు ధరియింతు రమృతకరుని
విషరాశిఁ బుట్టినవిషము లెన్నియొ కాని
           యందఱు హాలాహలాంకగళులు

గీ‍॥ గంధగజదైత్యు లెందఱో కాని యంద
     ఱతులగజచర్మపటధారులైనవారు
     కర్మ బంధంబు.......................
     క్రాలుకొనకుండ నిద్రింపఁజాలుఘనులు.
                                            -ఉద్భట చరిత్ర

సీ|| మొకరితేఁటులు మూతి ముట్టవు తేనియల్
                శ్రీమధుశాసి కర్పించి కాని
      కోకిలమ్ములు చివురాకులు గొఱుకవు
                శ్రీవనమాలి కర్పించి కాని
      లేcబచ్చికల్ గబళింపవు హరిణముల్
                శ్రీనీలమూర్తి కర్పించి కాని
       ఫలభుజిక్రియలకుఁ జిలుకలు దలఁపవు
               శ్రీమాధవునకు నర్పించి కాని

గీ|| యితరజంతవులును హరి మతిఁ దలంచి
     కాని యేవర్తనమునకుఁ బూన వనిన
     నాతపోవనమాహాత్మ్యమభినుతింప
     నలవియే వేమొగంబులచిలువ కైన||

మ|| పులు లేదున్ మృగశాబకంబుల హరుల్ వోషించు నత్యాదృతిన్
       గలభానీకముఁ గాకముల్ మెలఁగు ఘూక శ్రేణితోఁ బిల్లు లె
       ల్కలఁ గాచున్ శిఖికోటి లేఁజిలువలన్ లాలించు నుత్పుల్లబ
       ర్హలసచ్చాయల నుంచి యచ్చటియరణ్యానీప్రదేశంబులన్

క|| ఒక చిత్ర మచటి జటిపా
     ళికి మున్ సంజలను గ్రుంకి లేచి సమాధిన్
     సకలశకుంతంబులు తా
     రకమంత్రోచ్చారణాభిరతి మతిఁ బొదలున్.