పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/120

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మీఁగడ తఱకలు

101


సీ|| అచలసుతాభర్త కర్పించి మఱి కాని
               మృగములు లేఁ బూరి మేయ వచట
      నసమలోచనునకు నర్పించి మఱి కాని
               యళులు క్రొవ్విరితేనె లాన వచట
      నంధకధ్వంసికి నర్పించి మఱి కాని
               కోయిల లిగురాకుఁ గొఱుక వచట
      నంగజారాతికి నర్పించి మఱి కాని
              చిలుకలు పండ్లు భుజింప వచటఁ

గీ|| దక్కుఁ గలజంతువులు శంభుఁ దలఁచి కాని
     యుచితవర్తనములఁ గోరి యుండ వచట
     వదనములు వేయుఁ గలయంతవానికైన
     నాయరణ్యంబుఁ గొనియాడ నలవి యగునె?

మ|| హరిణంబున్ బులి వెంచు సింగ మొగి సయ్యాటంబు లాడున్ గరిన్
       బురినీడన్ ఫణిడింభజాలముల నిల్పుం గేకి, చిట్టెల్కలన్
       గరుణన్ బిల్లులజాలముల్ బెనుచుఁ గాకంబుల్ నిశావేళ భీ
       గరఘూకంబులపాంతఁగన్ను మొగుచున్ గాంక్షించి తద్భూములన్

గీ|| తబిసి మొత్తంబు ఱేపాడి తానమాడి
     డిగ్గియల చేరువలను బూదియ యలందు
     కాలమునఁ బల్కును "ద్రియంబకం యజామ
     హే” యటంచును జలపక్షు లెల్లయెడల.

ఉ|| సామగుణంబుఁ గ్రోల్చుఁ బికశాబకపంక్తులు శైవధర్మముల్
      ప్రేమ నుపన్యసించు శుకబృందము లీశ్వరయోగశాస్త్రముల్
      కోమలరీతి శారికలుగూడి పఠించు వినోదలీలలన్
      గామవిరోధిఁ బాడు నధికంబుగ నచ్చట భృంగపోతముల్

సీ|| అభ్రగంగాప్రవాహమ్ము లెన్నియొ కాని
               తల ధరియింతు రందఱును నదులు
     పదినూఱుపడగలపాము లెన్నియొ కాని
               యందఱు నురగేంద్రహారయుతులు