పుట:Matamu-Pathamu.pdf/48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

21.శాస్త్రీయతను, అశాస్త్రీయతను తెల్పునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

22. గీతాశాస్త్ర ఆధారముతో ఆస్తికుల, నాస్తికుల వాస్తవమును తెల్పునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

23. జ్యోతిష్యము శాస్త్రమని, వాస్తు శాస్త్రము కాదని వివరించి చెప్పునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

24.యజ్ఞయాగాదులు, వ్రతక్రతువులు, వేదాధ్యయనములు, తపస్సులు దైవసమ్మతముకాదని తెల్పునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

25.నమ్మకము, మూఢనమ్మకము కావచ్చు జాగ్రత్తగా పరిశీలించమని తెల్పునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

26. మూఢనమ్మకములలో మూఢత్వమును వివరించి ఖండించునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

27.నాలుగు కులములు లేవని, నాలుగు పద్ధతులు గలవని కులరహితమును తెల్పునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

28. మతములు మనుషుల సృష్ఠియేనని, దేవునికి మతములు లేవని తెల్పునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

29. దేవుడు ఒక్కడేననీ, అందరికంటే పెద్దయనీ చెప్పువారు, మా మతమని, మా దేవుడని చెప్పడము తప్పుకాదా? అని విమర్శించునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

30.మనుషులందరికీ దేవుడు ఒక్కడే, దైవ జ్ఞానము ఒక్కటేనని తెల్పునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

31.జ్ఞానమును విజ్ఞానసహితముగా వివరించి చెప్పునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

32.ప్రజలకు మహత్యములు అనవసరమని, జ్ఞానము అవసరమని తెల్పునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

33.శాస్త్రబద్దముగాని రామాయణమును, హేతుబద్దముగాని భాగవతమును వదలి శాస్త్రబద్దత, హేతుబద్దత కల్గిన గీతను చూడమంటున్నది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

34. హేతువులేని హేతువాదులను, ఆస్తికత్వములేని ఆస్తికులను విమర్శించునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

35.భగవంతునికీ, పరమాత్మకూ, దేవునికీ విడివిడిగా నిర్వచనము తెల్పునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

36. జ్యోతిష్యములోని జ్యోతిని, మూలికలలోని మూలమును, జ్ఞానములోని శక్తిని, మంత్రములోని మహిమను తెల్పునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

37.టక్కు, టమారా అంటే ఏమిటో, ఇంద్రజాల మహేంద్రజాలమంటే ఏమిటో, గోకర్ణ గజకర్ణ విద్యలంటే ఏమిటో విడివిడిగా వివరించి తెల్పునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.

38. ప్రభువు దేవుడు, శిలువ మాయ అని తెల్పునది ఇందూ జ్ఞానవేదిక.