పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మాల]

కొండవీడు

41


కత్తికి నడ్డులేక రిపు ఖండనలీలల నారితేరి భూ
పోత్తములన్ యశంబు గని యుర్వినిఁ బాలనచేసినట్టి రె
డ్లిత్తఱి సీరచోదకపు వృత్తిగ్రహించిరి; పోటుకత్తులున్
నెత్తుటఁ ద్రుప్పువట్టి చెడనే చెడె శూరత యంతరించుటన్!

'పరవీరావళి హృత్పుటంబులను జీల్పన్ శక్తిమంతంబులై
దురమందున్ మెఱుపట్లు శోభిలిన కత్తుల్ నేఁడు రూపాంతర
స్ఫురణన్ సీరములందుఁ గఱ్ఱులుగ నేపున్ సొంపువోనాడి యీ
ధరణీగర్భముఁజీల్చుచున్నయవి శాంతప్రక్రియంగోరుచున్!

'ఒక్క క్షణంబునన్ గగన ముల్లసితంబుగఁ జేసి యుల్క వే
ఱొక్కక్షణంబులో మఱుఁగునోజగ రెడ్ల ప్రతావవహ్ని న
ల్దిక్కులనిండి యాంధ్రమహితేజము నిమ్మడిచేసి, మోసపుం
డక్కు లెఱుంగకుంట నకటా! యలకత్తులబావిఁజెన్నఱెన్.

ఇటులఁ జెప్పెడినంతలో నిల్లుసేరి
యెద్దులను దొడ్డిదోలిరి యిరువు రపుడు;
కొడుకు మనమున నిసియెల్లఁ గొండవీటి
స్వప్న మేతప్ప మఱియొండు స్మరణలేదు.


__________