పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/335

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

314

కవికోకిల గ్రంథావళి

సిరుగన్ దుగ్ధము ఖడ్గతిక్కనయు "నబ్బే!పాలిదేమే?" యనన్
"విరుగన్ నీవెరణంబునం దిఁకను బాల్ విర్గ న్విచిత్రంబె"యం
చరినిర్మూలన కేళికిం దనయు డాయంజేయు వీరప్రసూ
త్తరయింకొక్క తెలేదెయాంధ్రమహినిద్రంబాపగన్ మాతరో.

“ఇటనీరాడెడు చోట సిగ్గుపడిపోనేలా? తమాయింపు మి
చ్చట నీమువ్వుర మాఁడువార"మనుచున్ సంగ్రామమం దోడిని
ష్కుటముంజొచ్చినభర్త హేళనములన్ శూరత్వమ్మున్ రేఁపి యు
త్కటయుద్ధంబున కంపినట్టి సతికిం గైమోడ్పవే మాతరో.

పరమత్తేభఘటాంకుశంబయి రణప్రౌఢిన్ విజృంభించి భూ
భరముందాల్చిన నాగమాంబికయశఃప్రాగల్భ్యమాంధ్రాంగనా
భరణంబైచెలువారు, నట్టిసుత సంభావించి నేఁడైన సం
బరమున్ ముచ్చటముద్దు దీర్చుకొనవేభావ్యమ్ముగన్ మాతరో

గ్రీకుల్ మూఢత నుండ, జంతువులటుల్ క్రీడింపరోమన్లు, ఘో
రాకారంబుల నీలిరంగుల శరీరాద్యంతముంబూసి కొం
చే కాంతారములందొ యాంగ్లజనముల్ హేయంబుగానుండ నీ
కాకాలంబువ మించె నాగరక విద్యాసంపదల్ మాతరో.

ధరనెచ్చోటనుగాని విద్యలు విధుల్ ధర్మంబులున్ శాస్త్రముల్
సరసత్వంబునులేని నాఁటను మనోజ్ఞంబైన చిత్రంబులం
బరతత్త్వ ప్రకృతి ప్రభావముల నుత్పాదించు వేదంబులం
బొరి వాక్రుచ్చిరికారె నీకొమరులింపుల్ మీఱఁగన్ మాతరో