పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/247

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

224

కవికోకిల గ్రంథావళి

[భగ్న


చిలుకలదండు క్రేంకృతులుసేయుచు మామిడియాకు తోరణం
బులు చదలెల్లఁ గట్టినటుమూఁగి, చివుక్కునవ్రాలి, దోర కం
కులఁ దమనోటఁబెట్టికొని గూళులకుం గొనిపోవుచుండె; సం
చలనములేని నామనము సందడి చప్పుటి కుల్కి మేల్కనెన్.

ఫలసష్టం బగుచున్నదన్న తలఁపుల్ బాధింపఁజిత్తమ్ముఁ; జి
ల్కలసౌందర్యము, వానిస్వేచ్ఛ మదవాక్కర్ణప్రియత్వంబునుం
బలుకన్ శక్యముగాని సమ్మదముగూర్పన్, రెంటికింజిక్కియా
కులమై చిత్తము తోఁచితో పకయటం గూర్చుంటిముగ్ధుండనై.

కాఁపువానికిఁ గవికి సంగ్రామ భూమి
యయ్యె హృదయంబు; కొంతసేఁపైన వెనుక
కవియె మీఁదయ్యెఁ, గ్రిందయ్యెఁ గర్షకుండు!
తారలుదయింప నింటికిఁదరలిపోతి.

మే 2-1927_________