పుట:Kavijeevithamulu.pdf/459

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
453
శిష్టు కృష్ణమూర్తి కవి.

జోపరిపుష్పనిష్పతదనూనమరందఝరీపరీతసం
తాపహరాంబుపూరపరితస్సరణోత్థఘలంఘలధ్వని
వ్యాపిసురాపగాంతర సమగ్రతమగ్రహనాయకావ్యపే
క్షాపరిహీనచారుతర సౌరభసారభరాతిభాసురా
ష్టాపదకంజపుంజనివసత్కనకచ్ఛద హంససంసదా
లాపకలాపసమ్మిళితలాస్యకలావలమానకాంచికా
నూపురకింకిణీగణవినూత్న తరద్యుతిరత్న కంకణ
ప్రాపిఝణంఝణక్వణనరంజితమంజులరూపరేఖపై
ఖీపరిగీతతారతరగీతవినూతనజాత మాధురీ
రూపనిరూపణీయ మయి రూఢికి నెక్కవలెం గవిత్వవి
ద్యాపటిమం బటంచు నను నంతటివానిగ నెంచి నాదుపు
ణ్యోపచయంబునన్ బిలిచి యుర్వర సర్వరసజ్ఞు లెన్నఁ జూ
పోపనివారు చిన్నతనమూనఁగ సన్నిధియందు నిల్పి పృ
థ్వీపథవిష్ణుమూర్తి యవధీరిత కర్ణవితీర్ణినైపుణా
శాపరిపూర్ణకీర్తివిల సద్గుణసంతతి దంతులూరువం
శోపధిసింధుబాంధవసముజ్జ్వల పూర్ణశుధాంశుమా ర్తియు
ర్వీపతిచక్రవర్తి యనఁ బే రగు వేంకటకృష్ణమూర్తియా
శాపరిపూర్తి సేయఁగ విచారమ నీదు ప్రచార మేలగున్.

పిఠాపురపు సంస్థానికునిపైఁ జెప్పినయుత్పలమాలిక.

ఉ. శ్రీరమణీమణీరమణసింధుసదృక్షకటాక్ష వీక్షణాం
    కూరసమృద్ధిసంతతని గూఢని గాఢ సమస్తభాగ్యపా
    ళీరమణీయదేవనగరీవర మాచిరమా పిఠాపురీ
    భూరిమణీగణాకలితభూరి నిరంతర కాంత కాంతివి
    స్తార నిరస్తచిత్రకరసౌధ సుధాకరకాంతవేదికా
    చారుచిరత్న రత్మ రుచిసాంద్రనగేంద్ర మృగేంద్రపీఠిదు
    ర్వారగతిన్ పయోజలధిపన్నగ నాథశిరోధి వీథికా
    సారరు హాక్షుదీక్షను విచక్షతతోఁ గొలువుండి మీ రసా
    ధారణవాక్సుధా మధురధారల మీ రలఘు ప్రచారవా
    చారు చిచాతురిం గలహసాధనరాజవిరాజి తారిరాడ్దారు
    విదారణక్ర కచదారుణ మండితమండలాగ్రభృ
    ద్వీరులఁ బిల్చి కృత్యము సవిస్తరతం దగ నెంచి మించి యిం
    పారెడు హృద్యవాద్యకలనాఖిల గీతకళాకలాపని