పుట:Kavijeevithamulu.pdf/460

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
454
కవి జీవితములు.

స్తారకులం గవి ప్రకరతార్కిక శాబ్దిక వేదవాదులన్
గౌరవ మొప్ప గొప్పగ నగణ్యధనాది సనాథులన్ ధృతిన్
గోరిక మీఱఁ జేయుచు నకుంఠనటత్పద కుంజమంజుమం
జీరసురత్న పుంజమృదు శింజితముల్ గల రావహింసికా
సారస సారసధ్వనుల సందడులన్ దుడుకందఁజేయువా
ణీరభసంబుడం బొదవ నిస్తులభూభృదపాత్తజీవికా
చారురమాసమానులగుపానులజానులు మీరు నాట్యవి
స్తారపదక్రమాభినయతానవితానవిభాగ రాగగో
ష్ఠీరుతి ధీరితిన్ బుధులచిత్తము నత్తగఁ జిత్తగింపుచోఁ
గోరిక దెల్పు వేళ యని కొంకణ టెంకణ లాటభోటసౌ
వీరశకాదిదేశపృథివీవరు లందఱు ముందు ముందు జోహారులు
చేసి నిల్వ సెలవాయను మీ కిట జేర నంచు చో
బ్దారులు దెల్ప జోహాకుమువాదర బారుపసందుమీఱు స
ర్కారుఖోదాబరాబరు ఖరారు ముదారుల మీరుతీరుదర్బా
రనియెన్ని పన్నొసఁగి పన్నుగ సన్నుతు లెన్నొ సేయుచో
మీఱన వేడ్కతోడ పుడమిం గడు బ్రోచుచు నిత్యసత్యవా
ణీరతిభారతీరమణునిం బరమాప్తిని మాధవున్ శివా
చారత నీశు సద్గతిని చంద్రుసదాసుమనః ప్రయుక్తిచే
సౌరధరావరుం గని యజస్రము గేరుచు మీఱుచుందుగా
వీరవరేణ్య రావుకులవేంకట రామమహీపతి కృతీ
మారసమాకృతీసదసమానయశశ్చిరదాన నిందిత
క్షీరపయోధిసౌరమణిశితి కరామర భూమిరుట్త తీ
భూరమణాగ్రగణ్య మిముఁ బ్రోవుత దేవత లెల్లకాలమున్.

అని యిట్లు వర్ణించి యున్న తఱి నాయనశిష్యుఁడు తనగురునియొక్క సంస్కృతనైపుణిం జూపుటకు యత్నించి అందులో నావఱకు కృ. కవివలన రచియింపఁబడిన యీక్రింది శ్లోకముం జదివెనఁట. ఎట్లన్నను :-

శ్లో. రావురామనృపతా వుదారతా, భావుకే౽త్ర నక దాపి లోపితా,
    కింతు సాధు సదలబ్ధవృత్తితా, హంత పూర్వభవ పాపవృత్తితః.

అని చదివిన శ్లోకము పూర్వము బులుసుపాపయ శాస్త్రి కీయఁబడిన భూస్వాస్థ్యములో జరిగిన కృత్రిమముంబట్టి పండితులకు భూము