పుట:Kavijeevithamulu.pdf/378

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
372
కవి జీవితములు
నంబరు వీణాపేరు ధరించినవారి పేరు తంత్రుల సంఖ్య రూపము వ్యాపకదేశము పర్దాలుఅనఁగా మెట్లు రిమార్కులు.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 మహతి నారదుఁడు 3 రెండుతుంబలు నొక వెదురు బొంగు మొదల చివర నదుకఁబడును. ఉత్తరహిందూస్థాన మనఁగా వింధ్యోత్తర దేశములు. 20 అరణ్యవాసు లగుమునులకు దండక మండలువులు గా నేర్పడినసొరకాయబుఱ్ఱలు, వెదురుబొంగులు దీనిపరికరములు
2 కళావతి తుంబురుఁడు. 4 తంబురాదీని రూపమే సర్వదేశములలో 20 కళలుగలదిగానఁ గళావతి యాయెను. కళ యనఁగా శ్రుతి ఇది గానము చేయువారివలన శ్రుతికొఱ కుపయోగింపఁబడు.
3 బృహతి. విశ్వావసునామ గంధర్వుఁడు. 15 'సారంగ రూప'ము అనఁగా లేడిరూపము లేడికి కాళ్లునాల్గులేకున్న నెట్లుండునో యట్లుండును. ఉత్తర హిందూస్థానము. 20 దీనిని సారంగు అని వాడుదురు. పిడేలువలె దీనిని విల్లువంటియాకారము గల యొక వెండ్రుకలుకట్టిన కోలతో వాయించెదరు.
4 కచ్ఛపి. సరస్వతి 3 తాఁబేటియాకారము. వింధ్యకు దక్షిణదేశము 24 దీనిని వెండితోను బంగారుతోను, ఏనుఁగుదంతముతోను నలంకరించెదరు.