పుట:Kavijeevithamulu.pdf/175

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కంకంటి పాపరాజు.

161

యమకము.

సీ. చిత్రకూటమణీవిచిత్రకూటసుఖేట, చిత్రకూటస్థలాసీనుఁ డగుచు
   దండకాశరభవేదండకాసరముఖో,ద్దండకాసరమృగధ్వంసి యగుచు
   మానవారితపూజ్యమానవాసవిరాధ, మానవాదహిమోగ్రభానుఁ డగుచు
   దానవాగ్ని భిదానిదానవార్యభయప్ర, దానవాక్పరితుష్టమౌని యగుచు
   దూషణాలాపఖరఖరదూషణామ, రేషణద్వేషణానేకశోషణాతి
   భీషణాశనిఘోషణా శ్లేషణాస్త్ర, పోషణుఁడు మించె రఘువంశభూషణుండు.

ఆంధ్రము.

సీ. చలిగట్టు దొరపట్టి జపియించుమంత్రంబు, వేయు ఱేకులతమ్మి వెలయునంచ
   పలుకుఁగొమ్మకు ఱేనిఁ గలిగించుతొలిపెద్ద, యీ రేడుజగముల నేలు ఱేఁడు
   ప్రాఁబల్కుజవరాండ్రబలగంపుముచ్చట, పెనునీటఁ దేలాడుపిన్న పాప
   మరుగొంగవలపుఁదామరమీఁదియెలదేఁటి, కలిమియొయ్యారి నోములఫలంబు,
   కటికచీఁకటివెల్గు నొక్కట వెలుంగు, మేటిరేద్రిమ్మరులగంటుపోటుబంటు,
   తొగలఁదమ్ములఁబ్రోచుకన్దోయిఁ జూచుఁ వేల్పు కౌసల్యకొమరుఁడై వృద్ధిఁబొందె

ముక్తపదగ్రస్తము.

సీ. శ్రీకరరఘుకులక్షీరాంబునిధిసోమ, సోమముఖ్యామరస్తోమధామ
   ధామనిధిప్రశస్తప్రతాపోదార, దారకవిత్వవిదారవీర
   వీరభద్రోన్ని ద్రవీరరసాధార, ధారణాభ్యాసచేతఃప్రచార
   చారణశ్రీవిలాసనిరస్తరాజీవ, జీవభావైక్యదృష్టిప్రదాన

గీ. దానవప్రాణహృతిప్రాణతతిభుజంగ, జంగమస్థావరరచనాంచత్ప్రభావ
   భావనాదూర బహుపావనావతార, తారకబ్రహ్మనామ కోదండరామ.
                      ___________