పుట:Jyothishya shastramu.pdf/37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

10 . గ్రహములంటే ఏమిటి? అవి ఎన్ని గలవు?

ఇపుడు కొదువగా మిగిలియున్న కాలచక్రములోని గ్రహములను గురించి, వాటి పనిని గురించి, వాటి సంఖ్యను గురించి తెలుసుకొందాము. గ్రహము అనగా గ్రహించునదని అర్థము. నీరు ఉప్పును గ్రహించునట్లు, గాలి వాసనను గ్రహించునట్లు గ్రహము కర్మను గ్రహించును. గుణచక్రము లోని గుణము వలన జరిగిన కార్యములో, క్రొత్త కర్మ పుట్టుచున్నదని తెలుసుకొన్నాము. అలా పుట్టిన కర్మను కాలచక్రములోని గ్రహములు గ్రహించుకొని, కర్మచక్రమునందు నిలుచునట్లు చేయును. నిత్య జీవితములో కర్మను ఏ గ్రహము గ్రహించి కర్మచక్రములో నిలువయుంచుచున్నదో, అదే గ్రహము, అదే ప్రారబ్ధకర్మను సమయమొచ్చినపుడు జీవుని మీద ప్రసరింపజేయును. సృష్ఠికర్త అయిన దేవుని చేత తయారు చేయబడిన గ్రహములు, కాలచక్రములో ప్రతిష్ఠింపబడి అక్కడనుండి గుణచక్రములో తయారగు కర్మను గ్రహించి, కర్మచక్రములో నిలువ చేయుచున్నవి. అలా గుణములనుండి గ్రహములు గ్రహించు క్రొత్తకర్మను ‘ఆగామికర్మ’ అంటున్నాము. కర్మచక్రములో నుండి గ్రహించి జీవుని మీద వదలబడు కర్మను ‘ప్రారబ్ధకర్మ’ అంటున్నాము. జ్యోతిష్యమునకు ప్రారబ్ధకర్మ యొక్క విధి విధానము గలదు. గుణచక్రములో తయారగు క్రొత్తకర్మ 108 రకములు కాగా, గుణములు ముఖ్యమైనవి పండ్రెండు గలవు. కాలచక్రములోని 12 గ్రహములు, గుణచక్రములోని 12 గుణముల గుంపు నుండి గ్రహించిన కర్మను, కర్మచక్రములోనున్న 12 భాగములలో నిలువయుంచుచున్నవి. గుణచక్రములోని 12 గుణములు తయారు చేయు కర్మను, కర్మచక్రములో 12 భాగములలో నిలువ చేయు 12 గ్రహములు కాలచక్రములోని 12