పుట:Garimellavyasalu019809mbp.pdf/90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

నాయకత్వములు గాలిలో నెగిరిపోవునోయని భయము ఉద్యోగములూడి పోవునో అని భయము నిజమైన సత్యాన్వేషు లెప్పటికిని ఉండనే ఉందురు ఒకప్పుడుతామేదో మాట అన్నాము కదా అని ఊరుకోనక, భావము మారినప్పుడు క్రొత్తదానిని చెప్పుచునె యుందురు. రాజకీయ నాయకత్వమును పాటింపదు. ప్రపంచ ప్రశంసల కొరకు తూగులాడరు. ఉద్యోగములు పోయినను సరకు చేయరు. నిదానము మీద అట్టివారి మాటయే నిలుచును.

 ప్రస్తుతం, ఆంధ్రదేశాము నందుగల ప్రతీసమస్యను ఈరీతిని తర్జణనచేసి నిజమును నిరూపిస్తూ బోధించగలవారు అవసరం. ఇందుకై వారు ఒక రాజకీయములేమి, ఆర్ధికములేమి, సాంఘికములెమి, శాస్త్రీయములేమి, అధ్యత్మికములేమి, సమస్త సమస్యలను పరిశోధనము చేసి తేటతెలుగులో వరి భావములను వ్రాయుచుండవలెను. ఆంధ్రదేశమిప్పుడీ యుగములో తేలుచున్నది. కవీశ్వరులీ గీతములను పాడుచున్నారు. వక్తలీ ప్రసంగముల నల్లుచున్నారు. విద్యాశాలలు వీనిని తమ ప్రణాళికలో చేర్చుకొనుజూచుచున్నవి. రాజకీయ వాదులీ మార్పుల నాచరణములో పెట్టుటకై ప్రయత్నించుచున్నారు.  ఈమాహకల్లోలములో ఉత్తములైన వారందరికినె యే పదము యేధోరణి సులువైనట్లు కనిఫించితే దానిని వాడి తీరుదురు.
    ఇదికాక మనమిప్పుడు నేర్చుచున్న ఈఆధునిక విజ్ఞానమున కంతకును మనకు మాతృక ఆంగ్లభాష దాని పోలికలు, వాసనలు, పదములు, పరిభాష వద్దన్నను మనకు తప్పదు. అదేయిప్పటి రాజకీయ భాష, ఏలక్షనుల భాష, వైధ్యబాష, సహకారుల భాస్ధ, శాసనకారుల భాష్, జనులందరికిని దీనిని గూర్చిన ఆంగ్ల పదములు నోరు తిరుగునట్లు తెలుగు, సంస్కృతం తర్జుమాలు నోరు తిరగవు. ఆంధ్రదేశము బహువిశాలమైనది కన్నడ భాషా ప్రాంతీయులకు అనే#క కన్నడ పదములు ప్రయోగములు, అరవ భాషా ప్రాంతీయులకు కొన్ని ఉరుదు మర్యాదలు, తమ స్వంత భాషలోని వానివిగానే అల్లుకొని పోయినవి. ఇదీ కాక మండల భాషకును, యాసకును భేదమెంతో కొంత ఉండనే ఉన్నది. రెయిళ్లు లేని కాలములో, పరిచయములు తక్కువైన కాలములో ఇవి ఒక దాని కొకతి సవతి బిడ్డలవలె కనిపించుచుండవచ్చును. బ్రిటిషు గవర్నమెంటుధర్మమంటూ, కాంగ్రెసు ధర్మమంటూ, ఆంధ్రనాయకుల ధర్మమంటూ, ఆంధ్రమంతా ఒకే
గరిమెళ్ళ వ్యాసాలు