పుట:Garimellavyasalu019809mbp.pdf/87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

దుష్టప్రయోగం నిర్ధుష్టప్రయోగం అన్నశబ్దాలకిప్పుడు పాటించుచున్న అర్ధములు తృప్తికరములు కావు మిత్రులు, అదృష్టవంతుడనుటకై అదృష్టుడు, పందాం క్రుసించుట, కలస్త (కలసి) వ్రాశి, పుస్తకం, యీ మొదలైనవానిని దుష్ట ప్రయోగము లనవలెను. రాతిరి యనుటకు రేతిరి, లేచియనుటకు లెగిసి, పోతుంది అనుటకు పోతాది, వస్తుంది అనుతకు వస్తాది, ఈ పదములను ఇప్పటివరకు శిష్ఠులుపయోగించకుండా వున్నారు. గనుక ఇటివంటి వానిని కొంచె మెడబెట్టుట మంచిది. తెలుగు బూతుమాటలను దుష్ధ్టములనక తప్పదు గదా! ఇటువంటి వాటిని మినహాగా తక్కిన వానినెల్ల నిర్ధుష్తములుగానే భావించవలెను. భారతబొగ్గు, ఇండియన్ భీమా, తపాలాఫీసు మొదలైన మిశ్రసమాసముల నెందరో వ్రాయుచున్నారు. వీనిపై కినిసిన లాభములేదు. ఇటువంటి వన్నీ పాఠకులకు బాగా పరిచయమైతేనే కాని, ఈ సమస్యలను గూర్చి వ్రాయువారు తమ భవములను ధారాళముగా ముందు ముందు ప్రసంగించ గలుగుట కవకశము లేర్పడవు. ధోరణులు మార్చుకొనుట కేట్లు లేఖకులకు స్వాతంత్ర్య మీయబడుచున్నదో మిశ్రసమాసములపట్ల కూడా అట్లే స్వాతంత్ర్యము నీయవలెను. కాల కొల్త, వేద పంట మొదలైన సమాసములనే నేను కొన్ని సందర్భముల యందు వ్రాసితిని. ఇటివంటివి అపూర్వములని చెప్పి విడచి పెట్టితే చాలును.

     ఇక పదములను ప్రయోగములను ఇడచిపెట్టి వాక్యరచనా పద్దతికి వత్తము కొందరు వ్రాయు వాక్యములలో కర్తృవాచకౌను పొల్చుకొనుత కష్టము తరచుగా అది క్రియకు చాలా దూరమై యుండును. కర్తృర్ధకములో ప్ర్రారంభించబడిన వాక్యములు కర్మార్ధకములలోను, కర్మార్ధకములో ప్రారంభించబడిన వాక్యములు కర్తృర్ధకములోను, ఏకవచన క్రియము ఈ మోస్తరు లోపములుండుచుండును. వ్రాసిన వ్యాసమును పున: పఠన మొనరించినచో ఇవి యన్నియును తొలగగలవు విశేణములకు విశేష్యమొకప్పుడు దూరమై వేరొక విశేష్యమునకు సంబందించి నట్లగుపించును కామాలు, సెమికొలనులు, హైఫనులు, అడ్డుగీతలు మొదలగు వానిని పెట్టుటలో కొందరే సూత్రమును కాని యాదస్తులో పెట్టుకొన్నట్లు కనిపించదు. ఇటువంటి వాని నన్నింటిని భాషా సంస్కరణములనిన్నీ నవీన పంధాలనిన్నీ సమర్ధిస్తున్నో అలక్ష్యం చేస్తున్నో విడచిపట్టుటకు వీలులేదు.
గరిమెళ్ళ వ్యాసాలు