పుట:GanapathiMuniCharitraSamgraham.djvu/10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


నయనానందకర నాయనాయనమ:

శ్లో|| గురు మన్త్రో ముఖేయస్య తస్య సిద్ద్యన్తి నాన్యథా |
    దీక్షయా సర్వకార్యాణి సిద్ద్యన్తి గురుపుత్రకే || -శ్రీగురుగీత.

శ్లో|| నిత్యానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం
    విశ్వాతీతం గగన సదృశం తత్త్వమస్యాది లక్ష్యమ్ |
    ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వధీ సాక్షి భూతమ్
    భావాతీతం త్రిగుణ రహితం సద్గురుం తన్నమామి ||

శ్లో|| వటవిటపి సమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం
    సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ |
    త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తి దేవం
    జననమరణ దు:ఖచ్ఛేద దక్షం నమామి ||

శ్లో|| చిత్రం వటతరోర్ములే వృద్ధాశిష్యా గురుర్యువా
    గురుస్తోమౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తుఛిన్న సంశయా: ||

శ్లో|| మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్త్వం యువానం |
    వర్షిష్ఠాన్తేవసదృషి గణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠై: |
    ఆచార్యేన్ద్రం కరకలిత చిన్ముద్ర మానన్దమూర్తిం |
    స్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ||

శ్లో|| బీజస్యాన్తరివాంకురో జగదిదం ప్రాజ్ఞ్నిర్వికల్పం పున:
    మాయా కల్పిత దేశకాలకలనా వైచిత్ర్య చిత్రీకృతమ్ |
    మాయావీవ విజృంభయ త్యపి మహా, యోగీవయస్వేచ్చయా
    తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ||