పుట:Ecchini-Kumari1919.pdf/65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

62

ఇచ్చినీ కు మారి


ఇచ్చి: ఏమయినను సరియే ! నే నాతనికి వారపంపుదును.

రూప: పఅట్లే చేయుము.

ఇచ్చి: – సరియే ! దాని కేమి ? కాని, యొకమా అచలేశ్వరుని దర్శనము చేసి రావలయును.

రూప: అమ్మా ! అది మంచి దే, భగవంతుఁ డాపదుద్ధారకుఁడు. 'కాన, నౌపదలో మునుఁగుచున్న మనల రక్షింపక పోఁడు. నే నందుల కై నిన్నుఁ జాలదినములనుండి ప్రయాణము చేయుచున్నానుగదా !

ఇచ్చి: - ఇందులకు మాతండ్రియనుమతి వడయ వలయును.

రూప: అట్లయిన మనము వెళ్ళినట్లే !

ఇచ్చి: ఏమి?

రూప: మీ తండ్రి ని న్నింటనుండి కదలనీయఁడు !

ఇచ్చి- ఏమి చేయుమందువు ?

రూప: ఏమియును లేదు. ఒరులకుఁ దెలియకుండ మనము పోయివత్తము.

ఇచ్ఛి:– రాత్రి సమయమున మన మొంటరిగాఁబోయిన నేమయినను ప్రమాదము సంభవించు నేమో !

రూప: ఏమియును సంభవింపదు. పల్లకీలోఁ గూర్చుండి వెళ్ళి రావచ్చును. మన కభయసింగు సహాయుఁడై వచ్చును. మన కపాయ మెటు రాఁగలదు మఱియు, నమ్మా! మఱి యొక సమాచారము. అచలేశ్వరునియాలయమున కొక


.