పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


16. తిరువిణ్ణగర్ 16 (కుంభకోణం 5.కి.మీ)

(ఉప్పిలి యప్పన్ కోయిల్)

శ్లో. భాతి శ్రీ తిరువణ్ణగర్ పురవరే హార్త్యబ్జినీ శోభితే
   శ్రీ మద్విష్ణు విమాన సంస్థితి లసన్ శ్రీ భూమి దేవీ పతి:
   శ్రీ మాను ప్పిలి యప్పనాహ్వయ యుత: పక్షీంద్ర కావేరికా
   ధర్మైర్దష్ట వపు శ్శఠారి కలిజిత్ సమ్యక్ స్తుత:ప్రాజ్ముఖ:|

వివ: ఉప్పిలియప్పన్(శ్రీనివాసర్) భూమిదేవి తాయార్-ఆర్తి పుష్కరిణి(అహోరాత్ర పుష్కరిణి)-విష్ణు విమానము-తూర్పు ముఖము-నిలచున్న సేవ-గరుత్మంతునకు, కావేరికి, యమునకు, మార్కండేయ మహర్షికి ప్రత్య్క్షము-పొయిగై ఆళ్వార్, పేయాళ్వార్, నమ్మాళ్వార్, తిరుమంగై ఆళ్వార్లు కీర్తించినది.

విశే: ఈ దివ్యదేశమునకు "నణ్ణగర్" అను విలక్షణమైన తిరునామము కలదు. శ్లాఘ్యమైన దివ్యదేశము.(తి.వా.మొ. 6-3-2) నల్ కురువుమ్‌ అను తిరువాయిమొழிలో (6-3) నమ్మాళ్వార్లు తమకు సేవ సాయించిన తిరువిణ్ణగర్ పెరుమాళ్ళ కల్యాణ గుణములను అనుభవించుచు "పల్‌వకయుం పరన్ద" అని సర్వేశ్వరుని ఆఘటిత ఘటనా సామర్ద్యమనెడి కల్యాణ గుణమును ప్రకాశింపజేసిరి. తంజావూరు జిల్లాలో ప్రసిద్దమైన క్షేత్రము. ఇచ్చట స్వామి మార్కండేయ పుత్రికను వివాహమాడిరి. ఆ సమయమున భూమిదేవి నాచ్చియార్ చిన్న వయసు గలవారగుటచే తళియలో ఉప్పువేయుట కూడ తెలియనివారైరి. అందుచే నాటి నుండి స్వామి ఉప్పులేని ప్రసాదమునే ఆరగించెడివారు. నేటికిని ఉప్పులేని ప్రసాదమునే ఆరగించు చున్నారు. ఈ క్షేత్రమునకు తులసీ వనమనియు తిరునామము కలదు. అన్ని వసతులు గలవు. సన్నిధిలో ప్రసాదములు లభించును. కుంభఘోణమునుండి టౌన్ బస్ కలదు. ఈసన్నిధి తిరునాగేశ్వరము అను ప్రసిద్ధ శివ క్షేత్రమునకు 1 కి.మీ. ఇచట నుండి తిరుచ్చేరై "నాచ్చియార్‌కోయిల్" పోయి సేవింప వచ్చును.

   పర--డరుడమ్బాయழక్కు ప్పదిత్త పుడమ్బాయ్;
   కరన్దుం తోన్ఱియుమ్‌ నిన్ఱుమ్‌ కైదవజ్గల్ శెయ్‌దుమ్; విణ్ణోర్‌
   శిరజ్గళాల్ వణజ్గుమ్‌ తిరువిణ్ణగర్ చ్చేర్‌న్ద పిరాన్
   వరజ్గొళ్ పాదమల్లాలిల్లై యావర్‌క్కుమ్‌ వన్‌శరణే.
          నమ్మాళ్వార్-తి.మొ 6-3-7

   వణ్డుణు నఱుమల రిణ్డై కొణ్డు-వణ్ణనమ్‌ వినై కెడవెన్ఱు; ఆడిమేల్
   తొణ్డరు మమరరుం పణియనిన్ఱ జ్గణ్డమోడ కలిడ మళన్దవనే
   ఆణ్డాయున్నైక్కాణ్బద్బో రరుళె నక్కరుళుదియేల్
   వేణ్డేన్ మనై వాழక్కైయై విణ్ణగర్ మేయవనే.
        తిరుమంగై ఆళ్వార్ పె.తి.మొ. 6-1-1