పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/420

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

   నైమిశారణ్య నామాశ్చితే పావనే దివ్యకాన్తార రూపేణ భాన్తం హరిమ్‌|
   శ్రీకలిద్విణ్ముని ప్రేక్షితం వీక్షితుం గచ్చతోత్కణ్ఠీతా భక్తితో భో జనా:||

5. సాలగ్రామ దివ్యదేశ:

   నేపాలాఖ్యే దుర్గమదేశే విలసన్తం సాలగ్రామే తీర్థపరీతం భజ చిత్త|
   భక్త్యాగ్రేణ శ్రీకలిహన్త్రా మునిరాజా దృష్టం జుష్టం శిష్టవరిష్ఠైర్హతకష్టమ్‌||

6. శ్రీబదరికాశ్రమ దివ్యదేశ:

   యత్రాష్టాక్షర దివ్య మన్త్ర మనఘం నారాయణస్సన్ గురు:
   స్వస్మా ఏవ పరాత్మనే సమదిశ చ్చిష్యాకృతిం భేజుషే|
   గౌరీశోపి కపాలముక్తి మభజద్యత్రైవ తత్ర స్థితం
   శ్రీమద్బట్ట కలిద్విడీడ్య బదరీక్షేత్రే మదీయం మన:||

7. కణ్డమెన్నుమ్‌ కడినగర్ దివ్యదేశ:

   గజ్గా గజ్గేతి వాచా సకల జన సమస్తాఘ సంహార కర్త్ర్యా
   గజ్గాయాం దివ్యతీరే విలసతి మహితే గణ్డనామ్నా ప్రసిద్దే|
   క్షేత్రే శ్రీ భట్టనాథ హ్వయ మునివినుతే భ్రాజమానం మహాన్తం
   విష్ణుం జిష్ణుం వరేణ్యం రఘువరమనిశం ద్యాయతాం సమ్పదన్స్యు:||

8. పిరిది దివ్యదేశ:

   బదర్యాశ్రమాద్వన్యతీవాభిరామే పిరిద్యాహ్వయే దివ్యదేశే లసన్తమ్‌|
   కలిద్వంసి యోగీంద్ర గీతం నృసింహ ముకున్దం మురారిం ముదా సేవిషీయ||

9. ఉత్తర మధురా దివ్యదేశ:

   శఠరిపు భట్టనాథముని తత్తనయావినుతాం
   యదుపతి వాసుదేవ జనన స్థల మిత్యుదితామ్‌|
   అనిశము పాసిషీయ మధురాం మధురానగరీం
   రవి తనయావగాపరివృతాం దురితౌఘహరామ్‌||

10. ద్వారకా దివ్యదేశ:

   వాసుదేవ గృహమేక ముదాన్వాన్ ప్లావయత్యహహ! నేత్యుపగీతాన్|
   ద్వారకామహమవైక్షిషి గోదా తత్పితుస్తితి సమేదిత శోభామ్‌||

11. గోకుల ప్రాన్తస్థలీ

   పూతనాశకట దేనుక వత్సాద్యాసుర ప్రకృతి వృన్ద నిహస్తు:|
   నంద నందన విభోర్ర్వజమీడే సర్వసూరిగణ మానస జుష్టమ్‌||
   గోవర్దనోద్దరణ రాస విహార ముఖ్యైశ్చర్యాశతై రఖిలభక్త మనోహరస్య|
   బృందావనే విహరతో వసుదేవ మానో: కృష్ణస్య దివ్యచరణౌ శరణం మమైవ||

314