పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/419

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


   తిరుక్కడిత్తాన సమాఖ్యదేశే శఠారియోగీంద్రమన:పురే చ|
   చకాసతం శ్రీపతి మప్రమేయ ప్రభావసిందుం పరికీర్తయేయమ్‌||

11. తిరుమూళిక్కళ దివ్యదేశ:

   తిరుమూళిక్కళనామ్నా ప్రథితే శఠవైరి కలిజితోస్స్తుత్యే|
   దివ్యే దేశే విలసన్ భగవానవతాదిమం జనం కృపయా||

12. తిరునావాయ్ దివ్యదేశ:

   తిరునావాయితి కథితే శఠజిత్కలి జిన్మునీంద్ర నుత విభవే|
   విసన్త మనిశమీడే సంసృతి సిందు ప్లవాబిదానం హరిమ్‌||

13. తిరువిత్తువక్కోడు దివ్యదేశ:

   ఉద్గీతం కులశేఖరేణ కవినానన్యార్హ తామాత్మనో
   నానోదాహరణై: ప్రకాశితవతా భక్తాగ్రగణ్యేన చ|
   విద్వత్ర్కోడ పురేశ్వరం శ్రితజనాన్ సంసార వారాకరే
   మానాన్మాదృశ ఉద్దరన్త మనిశం సంసేవ్య దన్యోభవమ్‌||

       ఇతి కేరళ మణ్డల దివ్యదేశ స్తుతి సమాప్తి:
         అథ ఉదజ్మణ్డలస్థ దివ్యదేశస్తుతి:

1. శ్రీవేజ్కటాద్రి దివ్యదేశ:

   భక్తాజ్ఘ్రిరేణు మునివర్జమశేష దివ్యసూరిస్తుతం మహితమ ప్రతిమప్రభావమ్‌|
   శ్రీవేజ్కటాద్రి మదితిష్ఠతి భక్తభోగ్యే శ్రీశ్రీనివాస భగవత్యహమస్మి భక్త:||

2. శిజ్గవేళ్ కున్ఱ(శ్రీమదహోబిల) దివ్యదేశ:

   కలిద్విషా మునీశ్వరేణా తత్వవాదినా స్తుతం
   రమాసఖేన మర్త్యసింహమూర్తినా నిషేవితమ్‌|
   వనేచరై ర్ముగై ర్జనైశ్చ నిత్యసేవితం భజా
   మ్యహోబిలాద్రి మద్వితీయ వైభవోప శోబితమ్‌||

3. అయోధ్యా దివ్యదేశ:

   యాయోద్యేత్యపరాజితేతి విదితా నాకం పరేణ స్థితా
   సైషా రాఘవ జానకీ విహృతయే భూమౌ పురావాతరత్|
   తామేనాం కులశేఖరేణ కవినా శ్రీభట్టనాథేన చ
   ప్రోద్గీతాం హృది చింతయే రఘుపతేర్విన్దేయ చానుగ్రహమ్‌||

313