పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/418

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


   తిరువణ్ పరిచార సమాఖ్యపురే| శఠకోప మునీంద్రమతే రుచిరే|
   విలసన్ కమలారమణ|ప్రణతే మియి దివ్యదృశరి దిశతా దనిశమ్‌||

3. తిరువాట్టారు దివ్యదేశ:

   తిరువాట్టారితి జగతి ప్రథితే నగరే పవిత్ర సరిదాడ్యే|
   శఠరిపువినుతే పణిరాట్ శయనోజ్వల నాథ! రక్షమాం ప్రణత:||

4. తిరువల్లవాళ్ దివ్యదేశ:

   అనంతశయన స్థలీ సదృశ వైభవోదశ్చతే
   ప్రసిద్ద తిరువల్లవాళితి శుభాఖ్యయా బాసురే|
   పరాజ్కుశ కలిద్విషోర్ముని వరేణ్యయోస్సూక్తిభి:
   స్తుతే జనపదే స్థిత! ప్రణతవత్సలేక్షస్వ మామ్‌||

5. తిరుచ్చిత్తారు దివ్యదేశ:

   తిరుచ్చిత్తా రాఖ్యే శఠరిపు మునీంద్ర స్తుతిపదే
   స్థితం దివ్యే దేశే జలజనిలయాకాన్త మనఘమ్‌|
   గజద్వంసే దక్షం క్షణ నిహతమల్లం వ్రజమణిం
   హరిం కంసారాతిం సతత ముపసేవస్వ హృదయ||

6. తిరువణ్ వణ్డూరు దివ్యదేశ:

   తిరువణ్ వణ్డూరభిదే శఠకోప మునీంద్ర దూత్య వాగ్విషయే|
   దివ్యే దేశే విలసన్ రామో భగవాన్ మమాపి హృది వపతి||

7. తిరువారన్ విళై దివ్యదేశ:

   మణి మణ్డప వప్ర తతీ విలసత్తిరువారవిళాబిద దేశపతిమ్‌|
   వకుళాభరణాబిద సూరికృతి శ్రవణోత్సుక మానస మీశమగామ్‌||

8. కుట్ట నాట్టు తిరుప్పులియూరు దివ్యదేశ:

   దేవీ బావాజుషా శఠారిమునినా సర్వాత్మనా స్వాత్మనో
   హృద్యో వల్లభ ఏష ఏవ హి యతేత్యూరీకృతో యో హరి:|
   తేన శ్రీపతినా శుభై ర్గుణగణై ర్యుక్తేన జుష్టే స్థలం
   శ్రీమద్వ్యాఘ్ర పురాబిదం హృది సదా విద్యోతతే మామకే||

9. తిరుక్కాట్కరై దివ్యదేశ:

   తిరుక్కాట్కరై నామ్ని దివ్యప్రదేశే విభాన్తం శఠారాతి యోగీంద్రగీతమ్‌|
   మునీంద్రస్య తస్యానుభూతౌ మహత్యాం సముత్కణ్ఠీతం దేవదేవం స్తవాని||

312