పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/417

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


   శఠవైరి సూరి పరకాల సూరి వా గుపగీత కీర్తి మనిశం ప్రకీర్తయే|
   ఇహ మోహనాఖ్యనగరే చకాసతం రమణీయ దివ్య శుభవిగ్రహం హరిమ్‌||

14. ధన్వినవ్య నగరీ(శ్రీ విల్లిపుత్తూరు) దివ్యదేశ:

   శ్రీవిష్ణు చిత్తముని తత్తనయావతార భూమౌ తదీయ పణితి ప్రథిత ప్రభావే|
   శ్రీదన్వినవ్యనగరే వటపత్రశాయి నామ్నా లసన్తమనిశం భగవన్తమీడే||

15. శ్రీతోతాద్రి(వానమామలై) దివ్యదేశ:

   శ్రీమద్వానమహాచలస్థిత జుషం తైలాబిషేక ప్రియం
   దివ్యశ్రీశఠకోప సూరి పణితి ప్రఖ్యాత విఖ్యాతికమ్‌|
   శ్రీమద్రమ్యవరోపయంతృ మునిరాట్ శ్రీపాదరేఖామయ
   శ్రీరామానుజయోగి జుష్ట మనిశం సేవేయ దేవాదిపమ్‌||

16. వైష్ణవ వామన(తిరుక్కురుంగుడి) దివ్యదేశ:

   భక్తిసార శఠవైరి కలిద్వి డ్విష్ణు చిత్తమునివాగుపగీతమ్‌|
   భక్తగాయక నిషేనితమీడే వైష్ణవోపపద వామనదేశమ్‌||

17. తిరుత్తణ్ కాల్(శీతవాతపుర) దివ్యదేశ:

   శీతవాతపుర నామ్ని మహిష్ఠే నిత్యవాసరసికం శుభదేశే|
   భూతయోగి కలిజిన్మునిగీతం | నిత్యభోగ్య భగవన్తముపాసే||

18. తిరుక్కూడల్(దక్షిణ మధురా) దివ్యదేశ:

   శ్రీభట్టనాథ ముని సూక్త్యవతార భూమౌ
   కూడల్ సమాఖ్యనగరేకలిజిత్ప్రగీతే
   విద్యోతమాన మసమాన మహాప్రభావం
   శ్రీసున్దరం హరిమహం హృది చిన్తయేయమ్‌||

        అథ కేరళమణ్డల త్రయోదశ దివ్యదేశస్తుతి:

1. శ్రీ మదనంతపుర దివ్యదేశ:

   అనన్త పద్మనాభ భో! శఠారిసూరి సూక్తి బి
   ర్విరాజమానవైభవ! స్వపాద పద్మసేవినామ్‌|
   శుభాని సాదు వర్దయ స్వభక్త భక్తిమేదయ
   ప్రణాశయార్తి స-యా ననన్తపూరదీశ్వర||

311