పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/414

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

   మణి సౌద మన్దిరేశం కలివైరి మునీంద్ర కీర్తితం వన్దే|
   నాగపుర తిలక భృతం నారాయణనామ శాలినం దేవమ్‌||

31. వైకుణ్ఠ విణ్ణగర దివ్యదేశ:

   వైకుణ్ఠ దివ్యనగరే నాగపురీయే లసన్త మహమీడే|
   కలిజిన్ముని వరవినుతం వైకుణ్ఠపతిం రమాసతిం దేవమ్‌||

32. అరిమేయ విణ్ణగర దివ్యదేశ:

   శ్రీభూనీళా జుష్టం శ్రీనాగపురే లనన్తముప సేవే|
   హరిజుష్ట దివ్య నగరీ నాథం పరకాలనూరిణా వినుతమ్‌||

33. తిరుత్తేవనార్ తొగై దివ్యదేశ:

   విపులోద్యాన పురీతే నాగపురోల్లాసి దేవసంఘపురే|
   భాన్తం మాదవ దేవం కలిరిపుగీతం సదా ముదా స్తౌమి||

34. వణ్ పురుషోత్తమ దివ్యదేశ:

   శ్రీనాగస్థల తిలకం పురుషోత్తమ దివ్యదేశ మదివసతా|
   పురుషోత్తమేన హరిణా కలిజిద్గీతేన నాథవానస్మి||

35. శమ్‌పొన్ శెయ్ దివ్యదేశ:

   నాగపుర మధ్య విలసద్దివ్య సువర్ణ స్థలీ నికాయ్యజుషమ్‌|
   శ్రీరజ్గేశ సమాఖ్యం కలిజిద్వినుతం నమామి కారుణికమ్‌||

36. తిరుత్తెత్తియమ్బల దివ్యదేశ:

   శ్రీతేత్తియమ్బలాఖ్యే నాగపురీయే మహాలయే నివసన్|
   రక్తవిలోచన భగవాన్ కలిరిపు మునిగీత వైభవో జయతు||

37. తిరుమణిక్కూడ దివ్యదేశ:

   మణిక్కూడ నామ్ని నిలయే శ్రీనాగపురీ విరాజితే విలసన్|
   శ్రీమత్ పరకాల కవి ఖ్యాపిత విభవో హరి: శరణ్యోమే.

38. కావళమ్బాడి దివ్యదేశ:

   శ్రీకావళమ్బాడి సమాఖ్యదేశే శ్రీనాగపుర్యాం లసతి ప్రభాన్తమ్|
   శ్రీమత్కలిద్వంసి మునీంద్రగీత కృష్ణం ప్రపన్నార్తిహరం ప్రపద్యే||

39. తిరువెళ్ళక్కుళ దివ్యదేశ:

   చతుర్వేదవిద్విప్రసంఘై: పరీతే ప్రపుష్యత్తటాకాబిదే దివ్యదేశే|
   కలిద్విణ్మునీంద్ర స్తుతే నాగపుర్యాం విరాజన్తమీడే హరిం భక్తభోగ్యమ్‌||

308